logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ประชุม คปก. ครั้งที่ 6/2558

วันที่ 28 ก.ย. 2558

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2558

        เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
        การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 6/2558 มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
  - แผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  - แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
  - ร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกร พ.ศ. ....
  - ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงนามในคำสั่งเรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการฟ้องคดี และ การดำเนินคดีปกครอง
  - การให้ความยินยอม บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำเหมืองแร่ยิปซัม
  - การให้ความยินยอม นางสาวศิริพร บินสมประสงค์ ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
  - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
          นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ผลการดำเนินงานกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558) ผลการดำเนินงานการจำหน่ายหนี้สูญกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2559-2561
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์