logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันที่ 20 ก.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนัช ชลิตมงคลกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง ของนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๐ รอบที่ ๒  ณ ห้องประชุมปกครอง ชั้น ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์