logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๘ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี) ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๒ (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 18 ก.ค. 2561

        วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิพนธ์ ชนมนัส ผูู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๘และนางสาวเพ็ญวิภา เรืองนิคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มการเงินและบัญชีฯ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมประชุมกับ นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี)  ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๒ (หลังเก่า) ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

         จากการตรวจราชการ พบว่า ขณะนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๑๓โครงการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมายต่อไป และในเวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิพนธ์  ชนมนัส ผู้ตรวจราชการกรม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒  ณ ส.ป.ก อุทัยธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทั้ง ๑๓ โครงการ ณ ส.ป.ก.จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวเพ็ญวิภา เรืองนิคม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มการเงินและบัญชีฯ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัอุทัยธานี พร้อมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากการตรวจราชการ พบว่า ผลการดำเนินงานทุกโครงการของ ส.ป.ก.อุทัยธานี  มีการขับเคลื่อนภารกิจตามกิจกรรมที่วางไว้ได้ตรงตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่กำหนด

      ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ชนมนัส ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และขอให้รักษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์