logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
สำนักวิชาการและแผนงาน จัดอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก.

วันที่ 25 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายฉลอง มณีโชติ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักวิชาการและแผนงาน ส.ป.ก. และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร (Agricultural Innovation) โดยมีอดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) และนางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ สวผ. จำนวน 80 ราย เพื่อให้ มีความพร้อม ลดและขจัดความขัดแย้งของคนในองค์กร และเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ อารมณ์ EQ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ได้กล่าวปิดและสรุปผลการอบรม ในการนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการเป็น Smart Officer ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารบุคคล และการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเชิงปรัชญาและอุดมการณ์การทำงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการเป็น Smart Officer พร้อมทั้งได้มีการศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ระว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์