logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะตรวจพื้นที่และติดตามงานพื้นที่ยึดคืน (ตามคำสั่งคสช.36/2559) อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 ก.ค. 2560

    เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ(นายธราดล วัชราวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ นายบัณฑูร บุญนรากร ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน นางสมพร ทองทั่ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางดารณี ชนะชนม์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายประเทือง พงษ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายแผนงานและงบประมาณ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.36/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) แปลงที่ดิน 44 แปลง เนื้อที่ 969 ไร่ รองรับเกษตรกร 114 ราย (แปลงที่ดิน มีจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 715 ไร่ รองรับเกษตรกร 81 ราย และ เนื้อที่ 254 ไร่ รองรับเกษตรกร 33 ราย) ณ หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    สำหรับพื้นที่ยึดคืนที่ ส.ป.ก. ได้จัดสรรให้เกษตรกร รายละ 6 ไร่ จัดแบ่งเป็นแปลงเกษตรกรรม 5 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ส.ป.ก.มีแผนส่งเสริมการปลูกพืชหลัก  พืชเสริม อาทิ พืชไม้ผลในท้องถิ่น(กล้วยน้ำว้า ทุเรียน มะพร้าว มะนาวแป้น) พืชผักพื้นบ้านระยะสั้น(ผักเหลียง ผักชี ยี่หร่า) พืชยืนต้น (มะม่วงหิมพานต์ สะตอ หมาก) พืชล้มลุก เป็นต้น
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์