logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมภูมิภาค
ข่าว ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ภาคเอกชน และแกนนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จัดเวทีประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 ก.ค. 2560

วันนี้ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส.ป.ก.ยโสธร โดยนางสาวจริยา วงศ์วีระ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และกลุ่มงานยุทธศาตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดประชุมแกนนำเกษตรกรพื้นที่ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มันสำปะหลัง ณ บ้านคำกลาง ตำบลโคกนาโก อำเภอกุดชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ เตรียมความพร้อมพื้นที่และเกษตรกร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน โดยมีนางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ให้ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ๔ ตัน การทำสารไล่แมลง
และนายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการ ศวพ.ยโสธร ให้ความรู้เรื่องการตรวจรับรอง พร้อมสนับสนุนพันธุ์พริก มะเขือ น้อยหน่า และ นายประมวล อักษร เกษตรอำเภอป่าติ้ว เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของอำเภอป่าติ้ว นอกจากนี้ยังมี นายสุกิจ รัตน์ศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้แนะนำแนวทางและขั้นตอนการทำมันสำปะหลังอินทรีย์ และ ภาคเอกชน โดยคุณกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้แทนจากบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อส่งออก ได้แนะแนวทางการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ และราคาที่จะได้รับ ประมาณ ๒-๒.๖๐ บาทตามเปอร์เซนต์แป้ง ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้ให้ความสนใจ และทำแปลงต้นแบบเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การทำมันสำปะหลังอินทรีย์ควบคู่กับแบบเดิม แล้วขยายผลพื้นที่แปลงอินทรีย์ต่อไป รวมถึงมีเกษตรกร ที่ได้รับการรับรองการผลิตมันสำปะหลัง จาก ส.ป.ก.แล้ว จำนวน ๒๒ ราย จะเป็นต้นทุนที่ดีในการเข้าสู่การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยี เครื่องพรวนดิน ไถกลบ ยกร่องในแปลงมันสำปะหลัง ที่มีขนาดเล็ก สามารถใช้ในร่องแปลงมันได้ ราคาทั้งชุด ๑๒,๐๐๐ บาท
(จดลิขสิทธิ์แล้ว)
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์