logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  



ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานพัฒนาการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 มิ.ย. 2560

วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายปัญจ์ธน  ม่วงมี ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานพัฒนาการเกษตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมประจำเดือน ของ ส.ป.ก.มหาสารคาม และให้คำแนะนำการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้คำแนะนำแกเกษตรกร การใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี วิธีทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และการแปรรูปผลผลิตในแปลงเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฎิรูปที่ดิน ทำเกษตรผสมผสาน ณ ไร่แสนดี บ้านหนองยาง หมู่  ตำบลห้วยขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายบรรจง  แสนยมูล ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

        ในวันที้ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสาน ใช้แนวเกษตรอินทรีย์ ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และแนะนำหารทำฟาร์มมดแดง และการปลูกไม้เพื่อจะนำไปสร้างบ้านหรือขาย รายนายสาคร  ทับทิมไลย์ เลขที่ ๒๐๙ หมุ่  บ้านโนนทอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรโคกผักกูด-โป่งแรง แปรรูปข้าวกล้องชีวภาพ โดย ส.ป.ก.สนับสนุนเครื่องสีข้าว โรงสีข้าว โดยมีนายสาคร เป็นผู้ดูแล

         และเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรแปลงที่ดินเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ปลูกพืขผสมผสาน พืชสมุนไพร และ ป่าหัวไร่ปลายนา พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว กล้วย มันสำปะหลัง แก้วมังกร พืชผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงโคเนื้อ หมูป่า ไก่พื้นเมือง และเลี้ยงกบ รายนายคำกอง  บุญคำ เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑๑ บ้านนาเหนือ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยได้แนะนำให้นำผลผลิตออกจำหน่ายในตลาดชุมชน ในเรื่องสมุนไพร ให้จังหวัดประสานติดต่อกรมแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยสนับสนุนโรงอบสมุนไพร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์