logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่แปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 18 มิ.ย. 2560

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.. ๒๕๖๐ นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการส.ป.ก. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่โดยมีนายเดชา เจนกลรบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  นายอำพล  จินดาวงศ์ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นายยศพล  อินทฤทธิ์  ปลัดอวุโสอำเภอดอนจาน  ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียม การขับเคลื่อนแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้งบประมาณ จังหวัดปีพ..๒๕๖๐ กว่า ๒๐ล้านบาท ในพื้นที่บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้น เลขาธิการส.ป.ก. ได้ลงพื้นที่ ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อีกด้วย

 

          การนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างองค์ความรู้และการวางแผนระบบการผลิตสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ณ บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายการจัดที่ดินของรัฐบาลโดยกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้แก่การบรรรยาย"แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนกับการพึ่งตนเองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

          .พันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่สำคัญกับการขยายพันธุ์เพื่อสร้างรายได้

          .จุลินทรีย์ท้องถิ่นและเบญจคุณ

          .โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

          .การทำแป้งนัวและผงนัว 

          .การเพาะกล้าผักในถาดหลุมและน้ำหมักชีวภาพ

          .การทำน้ำยาเอนกประสงค์

          .การทำสบู่ธรรมชาติ นอกจากนั้นมีการบรรยาย "ทฤษฎีใหม่กับการประยุกต์กับพื้นที่ ๒ ไร่ครึ่งเพื่อวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคณะวิทยากรจากเครือข่ายอินแปงเครือข่ายวนเกษตรและเครือข่ายผู้สืบทอดวิถีเกษตร ส...

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์