logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืน เนื้อที่ 655 ไร่ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 16 มิ.ย. 2560

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. (นางวรรณนภา บุญสุข รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว, นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายประเทือง พงษ์ไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน นายเจริญชัย พรรณาภพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นางสมพร ทองทั่ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี นายวรภัทร ขำสุวรรณ นายอำเภอโคกสูง นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสุภา อินทปัชฌาย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ) ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืนเพื่อนำมาจัดที่ดินให้กลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรตามนโยบาย คทช.

     จากการเปิดเผยของ เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสมปอง อินทร์ทอง) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงที่ดิน No 2879 ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองแอก หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีเนื้อที่ 655-0-09 ไร่ มีราษฏรที่ได้รับการจัดที่ดิน รวม 63 ราย ซึ่ง ส.ป.ก. มีแผนการพัฒนาในพื้นที่ โดยส่งเสริมให้ราษฏรเลี้ยงโคเนื้อ แบบปราณีต(โคบาลบูรพา) ส่วนแปลงพื้นที่เกษตรแปลงรวม ได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ลดต้นทุนการผลิต

     สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ยึดคืน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ส.ป.ก. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 12 แห่ง รวม 18 กิจกรรม อาทิ เช่น

1. ก่อสร้างสระเก็บน้ำ เนื้อที่ ประมาณ ๑๓๖-๑-๖๑ ไร่ ความจุประมาณ ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท ลบ.ม.
2.พัฒนาระบบแพร่กระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อยู่อาศัย จัดตั้งหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง ขนาดความจุ 64 ลบ.ม. สูง 12 ม. ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โดยท่อ ชนิดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.250 ม. ความยาว 4.50 กม. อีกทั้งได้จัดระบบผันน้ำจากนอกพื้นที่ โดยมีอาคารบังคับน้ำจำนวน 1 แห่ง (ลักษณะเป็นท่อระบายน้ำ ขนาด 2x2.5x2.5 เมตร)
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต(โคบาลบูรพา)
4. ปลูกพื้นอาหารสัตว์ โดยใช้พื้นที่แปลงเกษตรรวม 69 ไร่
5. บริหารแหล่งน้ำเพื่อชุมชน โดยใช้พื้นที่แหล่งน้ำชลประทาน
6. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อพลาสติก (กบ ปลาดุกบิ๊กอุย)
7. จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
8. จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
9. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่ 5 ไร่
10. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเพื่อการแปรรูปและเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร
11. ปรับปรุงบำรุงดินด้วยพื้นปุ๋ยสด
12. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
13. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์

     เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริมว่า ส.ป.ก. ยังดำเนินการจัดหาพัฒนาระบบไฟฟ้าและจัดหาบ่อบาดาล เพื่ออุปโภค บริโภค จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์(หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จัดตั้งใหม่) และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ

1.ผู้อพยพโยกย้ายจากพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ
2.ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของทางราชการ
3.เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินในท้องถิ่น และขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก. และหน่วยงานอื่น
4.เกษตรกรรุ่นใหม่ของ ส.ป.ก.เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนา(จำนวนแปลงที่จัดสรรให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนแปลงที่ดินที่จัดสรรทั้งหมด และขนาดเนื้อที่ที่จัดสรรให้แต่ละรายไม่เกินกึ่งหนึ่งของเนื้อที่จัดสรรให้เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่นั้น)
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์