logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ 7 มิ.ย. 2560

    ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ได้รับเกียรติจากนายปัญจ์ธน ม่วงมี ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม การทำเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป้าหมายเกษตรกร 40 ราย ประกอบด้วย ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านในวง ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้สนใจ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ส.ป.ก.ราชบุรี) และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ระนอง

               จังหวัดระนอง ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตสินค้าเกษตร การบริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทั้งมีการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย มีอำนาจต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ในต้นทุนที่ต่ำลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เห็นชอบให้ดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) ในพื้นที่ตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

                 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักคือการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ถือครองที่ดิน ให้สามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559         ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (ส.ป.ก.ระนอง) ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 แห่ง  เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องการพัฒนาระบบเติมอากาศในการผลิตปุ๋ยหมัก รุ่นที่ 2 การจัดทำโรงเรือนในการผลิตปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศแบบง่าย รุ่นที่ 3 การทำปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศ จากกากกาแฟ ซึ่งการอบรมทั้งสามรุ่นที่ผ่านมามีการบูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง (ศวพ.) และรุ่นที่ 4 การทำเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์