logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รมว.กษ. และคณะ ตรวจราชการพร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ 15 ต.ค. 2564


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ตรัง โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง, นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล, จ่าเอก ธวัชชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี (ฝายพญาโฮ้ง) ม.๖ ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง เพื่อลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำ และเส้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ซ้ำซาก ซึ่งมีมรสุมพันผ่านพื้นที่ จ.พัทลุง ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมของทุกปี โดยโครงการดังกล่าวสามารถรองรับน้ำได้ปริมาณจำนวนมาก เพื่อใช้การเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ขณะที่ในช่วงหน้าฝนนั้น ก็จะระบายน้ำลงสู่ลำคลองธรรมชาติหลายเส้นทางที่อยู่บริเวณใต้โครงการ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้
ในการนี้ รมว.กษ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน ๕ ราย ๕ แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๓๔-๐-๑๔ ไร่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ใด้รับการจัดที่ดิน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ๕๙ โครงการ
พื้นที่ ๒๓๔,๓๐๕ ไร่ ครอบคลุม ๔๑ ตำบล ๑๑ อำเภอของจังหวัดพัทลุง ผลการจัดที่ดิน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๔ อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) จำนวน ๒๘,๒๘๔ ราย ๔๐,๗๖๒ แปลง เนื้อที่ ๒๑๑,๕๓๕ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒๒,๗๗๐ ไร่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ส.ป.ก.พัทลุง มีแผนงานมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ จำนวน ๓๒๔ ราย มีผลดำเนินการจำนวน ๓๒๕ ราย ๔๓๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๒๙๔ ไร่

ภาพ/ข่าว - กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์