logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
สำนักบริหารกลาง ประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 28 มิ.ย. 2564

    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มภายใต้สังกัดสำนักบริหารกลาง ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักบริหารกลาง ได้แสดงถึงความมุ่งหมาย มีความตั้งใจ ตั้งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ยกระดับองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประกาศเจตนารมณ์ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์