logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร ณ บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวจุฑาทิพย์ เทพบุญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางพรรณทิพา ถาวร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของ นางสาวธนิชานันท์ ต่อสนิท ณ บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เป็นการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น อโวคาโด กล้วย มะม่วง รวมทั้งได้เพาะพันธุ์กุหลาบ ต้นมัลเบอรี่ และปลูกผักสลัด นอกจากนี้ ยังมีการทำนาปลูกข้าว โดยเฉพาะมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพนำมาใช้ทั้งที่นา ไม้ผล ไม้ประดับและพืชผักต่างๆ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวมาห่มดินและนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้เสริมความอุดมสมบูรณ์ในดิน

    ก่อนทำการเพาะปลูกข้าวจะมีการดองนาปรับสภาพดิน จากข้าวที่ได้ผลผลิตน้อย ทำให้ได้ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นและไม่มีสารเคมี จากการห่มดินสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดโคน เห็ดตับเต่า เป็นต้น โดยเห็ดที่เพาะ จะสามารถเก็บไปจำหน่ายได้ก่อนที่วัสดุธรรมชาติที่ใช้ห่มดินจะกลายเป็นปุ๋ย สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การห่มดินและการใช้น้ำหมักชีวภาพทำให้พื้นดินเกิดความชุ่มชื้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก พร้อมกันนี้ยังได้คิดประดิษฐ์เตาเผาไร้ควันที่ทำจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ นำมาผลิตถ่านไบโอชา ซึ่งถ่านไบโอชา สามารถนำไปบดทำเป็นส่วนผสมของยาสีฟันได้ นางสาวธนิชานนันท์ ได้น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต (แบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี) ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างรายได้ และครองชีพด้วยความผาสุก และยั่งยืนตลอดไป

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์