logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการระดับกรม ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

    โดยการประชุมมีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนงาน คือ

      ๑. ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่

        ๑) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
        ๒) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
        ๓) ระบบตลาดนำการผลิต
        ๔) ลดต้นทุนการผลิต
        ๕) การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
        ๖) การแก้ปัญหาฃเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
        ๗) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
        ๘) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
        ๙) การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

      ๒.โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19 ) ด้านการเกษตร (โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)
      ๓. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
      ๔. ติดตามการรายงานผล เหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคพืชและสัตว์ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
      ๕. ติดตามการรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายสำคัญของรัฐบาลตามประเด็นที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
      ๖. ข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และข้อเสนอเชิงนโยบาย

    การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ รวมถึง การให้คำแนะนำ แนวทาง การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์