logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 ก.พ. 2564

    วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, และ ๘) พร้อมด้วย นายไพรัตน์ โลหณุต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี นายวินัย จะระนิล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ห้อง ๒๑๓) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ, ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี เลขที่ ๖๑/๑ หมู่ ๖ ตำบลเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๓๓/๙ หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

    ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

    โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

      ๑. ตลาดนำการผลิต
      ๒. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
      ๓. 3'S (Safety - Security - Sustainability)
      ๔. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล "เกษตรพาณิชย์ทันสมัย"
      ๕. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

    โดยมี ๑๕ แนวทางนโยบายหลัก คือ

      ๑.) ตลาดนำการผลิต
      ๒.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
      ๓.) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและ Start up
      ๔.) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
      ๕.) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
      ๖.) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
      ๗.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
      ๘.) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
      ๙.) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
      ๑๐.) การประกันภัยพืชผล
      ๑๑.) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
      ๑๒.) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
      ๑๓.) การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
      ๑๔.) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
      ๑๕.) การประกันรายได้ของเกษตรกร

    นอกจากนี้ ท่านได้เรียนแจ้ง ความห่วงใยของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน รวมทั้งกำชับการติดตามภารกิจสำคัญ ได้แก่

      - รายงานผลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙
      - การติดตามการค้างชำระหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนที่ดินและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้เร่งรัดติดตามหนี้ตามแผนงาน
      - รายงานผลกรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔
      - ติดตามขอแผนที่ชุดน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบแผนที่ของ ส.ป.ก. ว่า พื้นที่ ส.ป.ก.ในจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง มีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เหมาะสมกับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบโซล่าเซล
      - การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ พื้นที่นั้นจะต้องดำเนินการประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว ขอให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งติดตามภารกิจนี้อย่างเร่งด่วนและรายงานให้กรมทราบ
      - การจัดที่ดิน ทำอย่างไร? ส.ป.ก.จังหวัด จะดำเนินการจัดหาและจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ หากมีที่ดินที่ต้องจัดซื้อ ขอให้เร่งรัดดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
      - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนงาน และใช้งบประมาณให้ถูกต้องตรงตามหมวดงบประมาณ อาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ งบการฝึกอบรมของเกษตรกร เป็นต้น

ข่าว/ภาพ : กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์