logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดน่าน

วันที่ 9 ก.พ. 2564

    เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน โดยมี นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน

    ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานที่สร้างประโยชน์สุขแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

    ภายหลังการประชุม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (นางปิ่นทอง จันต๊ะ) และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่ ๒ แห่ง โดยพื้นที่จุดแรก คือ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงที่ดินต้นแบบของ นางสาวไสว ใจสุธำ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดย ผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่ศูนย์ต้นแบบวนเกษตร มี นางสาวไสว ใจสุธำ เกษตรกร นายวล กรรชัยยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรม พื้นที่นี้ เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักและพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นเมี่ยง ต้นตะเคียนทอง ผักกูด เกษตรกรได้สร้างเม็ดเงินสู่ชุมชน โดยนำผลผลิตเมี่ยงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ชาใบเมี่ยง ผ้าปิดตาคลายเครียดที่ทำจากใบเมี่ยง

    ต่อมา ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ณ หมู่ ๓ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อลงกต ประสมทรัพย์ เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดน่าน เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย พร้อมด้วย สมาชิกกลุ่มฯ ได้ให้การต้อนรับและนำชมกิจการแปลงเกษตรกรรม ซึ่งส่งเสริมการปลูกหญ้าเอ็นยืด มีสรรพคุณ คลายเส้น แก้อาการปวดเมื่อย ขับนิ่ว โดยกลุ่มได้นำหญ้าเอ็นยืด แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ชาอบแห้งหรือต้มสด สกัดเป็นน้ำมันนวด ยาหม่อง เจลสมุนไพร (สูตรเย็น) สบู่ เป็นต้น

    ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น การยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ : นางสาวประภาศิริ คล้ายสุบรรณ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์