logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก. ชัยนาท

วันที่ 8 ก.พ. 2564

    วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘) พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องทำงานหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

    ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เรียนแจ้งแนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

    โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ คือ

      ๑. ตลาดนำการผลิค
      ๒. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
      ๓. 3's (Safety - Security - Sustainability)
      ๔. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล "เกษตรพาณิชย์ทันสมัย"
      ๕. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

    โดยมี ๑๕ แนวทางนโยบายหลัก คือ

      ๑.) ตลาดนำการผลิต
      ๒.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
      ๓.) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและ Start up
      ๔.) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
      ๕.) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
      ๖.) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
      ๗.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
      ๘.) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
      ๙.) การส่งเสริมศนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
      ๑๐.) การประกันภัยพืชผล
      ๑๑.) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้น

    นอกจากนี้ ท่านได้กำชับภารกิจสำคัญ ได้แก่

      - การติดตามหนี้ของเกษตรกรที่มีหนี้ค้างชำระจากเงินกองทุนที่ดินและเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ให้ติดตามหนี้สินตามแผนงาน
      - กรอบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔
      - ติดตามขอแผนที่ชุดน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบแผนที่ของ ส.ป.ก. ว่า พื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เหมาะสมกับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบโซล่าเซล
      - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อาทิ งบลงทุน งบดำเนินการ งบการฝึกอบรมของเกษตรกร ให้เป็นไปตามแผนงานด้วย

ข่าว/ภาพ : กลุ่มตรวจและประสานราชการ
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์