logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓

วันที่ 9 ก.ย. 2563

     วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุม ๑๑๒ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งเสนอประเด็นแถลงข่าวที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกร

     นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) กล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ การค้าขายยังคงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้น ๆ อยู่ ดังนั้น การ Trader จึงเป็นกลไกหนึ่งในห่วงโซ่การประกอบการสินค้าเกษตรหรือการค้าขาย
ที่มีความสำคัญ ซึ่งบทเรียนสำคัญของ Trader คือ จะต้องมีความตระหนักในบทบาทของตนเอง ให้อยู่บนฐานคิดและปฏิบัติของการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภค การเป็น Trader ภาคการเกษตรที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์การบริหารจัดการ การสื่อสาร และการค้าขาย หมั่นสรุปและถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่พัฒนาการเป็น Trader ภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ส.ป.ก. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและพัฒนา Trader ภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีเป้าหมายคือ การนำเอากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือต้นแบบ Smart Farmer ในเขตปฏิรูปที่ดิน มาสร้างและพัฒนาแนวคิด ประสบการณ์ ทักษะ บทเรียน และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในรูปแบบของการเป็น Trader เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของตนเอง ชุมชนหรือพื้นที่ และเครือข่าย ให้สามารถเข้าสู่ระบบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา Trader ภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่หลากหลายสู่ผู้บริโภคในแต่ละระดับ ในสังคม ทั้งจะเป็นจุดเริ่มของการสร้างหัวขบวน Trader ภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะนำพาเครือข่ายอื่น ๆ
ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ต่อไปในอนาคต

     "ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติและเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเริ่มต้นโครงการการสร้างและพัฒนา Trader ภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้ว โดยมีผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จาก ๑๕ จังหวัด จำนวน ๘๐ ราย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ ๑.จังหวัดน่าน ๒.จังหวัดพะเยา ๓.จังหวัดนครสวรรค์
๔.จังหวัดมุกดาหาร ๕.จังหวัดอุทัยธานี ๖.จังหวัดขอนแก่น ๗.จังหวัดนคราชสีมา ๘.จังหวัดมหาสารคาม ๙.จังหวัดหนองคาย ๑๐.จังหวัดสกลนคร ๑๑.จังหวัดชลบุรี ๑๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๓.จังหวัดสระบุรี ๑๔.จังหวัดชุมพร
และ ๑๕.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม เพื่อเป็นกำลังสำคัญ และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต” นายสุรชัย ยุทธชนะ กล่าวทิ้งท้าย

ภาพ : สุริยะลิภตะไชยโย
ข่าว : สุริยะลิภตะไชยโย / ธิดารัตน์ ซุ้ยขาว
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์