logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจสำคัญ สนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 ส.ค. 2563

    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวพอใจ คล้ายสวน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ บ้วนหลี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายธีระพงษ์ เสาวภา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางรุจิรา โตเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายกิตติ์สุเชษฎฐ์ ทะมะรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวกนกวรรณ ศิลาคชสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๙ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

    ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ท่านได้ถ่ายทอดแนวคิดในการปฏิบัติงานว่า "งานจัดที่ดิน และการตรวจสอบการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. มีขั้นตอนและการดำเนินการที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจ ขับเคลื่อนงานตามแบบแผนอย่างระมัดระวังและรอบคอบ อาทิ การตรวจสอบสิทธิ การโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ การจัดเก็บเงินกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกำหนดการผ่อนชำระ หากมีโอกาสลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ขอให้สร้างความมีมิตรไมตรีที่ดี มีความเอื้ออาทรกับเกษตรกรในท้องถิ่น และให้ความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องกระบวนการปฏิรูปที่ดินในขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจนให้กับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจะดีมาก เพื่อให้กระบวนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะให้ความรู้ในการทำงาน คือ ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมส่วนรวม สุดท้ายผลลัพธ์ก็เกิดกับเกษตรกรและประชาชน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จ เมื่อได้ทำงานเต็ม ๑๐๐% แล้ว ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เมื่อเกิดสิ่งใด ก็อย่าหวั่นไหว อย่าท้อถอย เพราะงานปฏิรูปที่ดินเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทาย ต้องมีความตั้งใจ ต้องมีความพร้อมเพรียงร่วมกัน ตรงนี้!! คือ พลังการทำงานของพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ มากระทบบ้าง ก็ขอให้อภัยกัน รักสามัคคีกัน เพราะเรามีเป้าหมายเส้นชัยเดียวกัน สักวันหนึ่งเราจะต้องพบกับความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ส.ป.ก.เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เราทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตลอดไป"

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ผู้ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์