logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  บริการ >> องค์ความรู้ >> ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน : Work Instructions (WI)

วันที่ 9 มิ.ย. 2563
 
หัวข้อ
Download
WI01.การเก็บตัวอย่างดิน
WI2.การเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการเพาะปลูก
WI3.การเก็บตัวอย่างผลิตผลการเกษตรจากแปลงปลูก
WI4.การเก็บตัวอย่างข้าวเปลือก
WI5.แนวทางการตรวจประเมินระยะไกล
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์