logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. จับมือ สถ. ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและเกษตรกร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และผู้เสียภาษีสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 20 เม.ย. 2563

       ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) ว่าด้วยการจัดส่งข้อมูลเกษตรกร รูปแปลงที่ดิน และข้อมูลผู้เสียภาษี สิ่งปลูกสร้าง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
        การดำเนินการแนวทางตาม MOU ส.ป.ก. จะดำเนินการส่งมอบข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. แต่ละแปลงแยกเป็นรายตำบล (shapefile) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีตามอำนาจหน้าที่ ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะส่งมอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับ ส.ป.ก.นำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามภารกิจ ต่อไป
 
        ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กล่าวทิ้งท้ายว่า "มีความยินดีที่วันนี้ทั้งสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกหรือเข้าประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะยาว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการลงนาม MOU ๙ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่จำเป็นบนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือเรื่องการช่วยตรวจสอบเกษตรกรให้ทำประโยชน์ตามระเบียบของ ส.ป.ก. ควบคุมการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างบนเขตพื้นที่ของ ส.ป.ก. ในการลงนามครั้งนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก ภายใต้แนวคิด "อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข”
 
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส.ป.ก.
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล, สมเกียรติ ดีมั่น, สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์