logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก.จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 14 ก.พ. 2563

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี(สพท.) โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐ  มาลัย รองเลขาธิการส.ป.ก. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมหารือครั้งนี้มี นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการส.ป.ก. , นายสุรชัย  ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี , นางอาทิตยา พองพรหม นางสาวอาพาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญฯส.ป.ก. ,ผู้แทนและปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว-กาฬสินธ์-ร้อยเอ็ด-นคราชสีมา-ชุมพร-นครพนม-พะเยา,  นายวินัย จะระนิล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรและเครือข่ายผู้นำ , รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิเช่น พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เครือข่ายหลุมพอเพียง, นายจำนงค์ แรกพินิจ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ,นางสัณหจุฑา  จิราธิวัฒน์ มูลนิธิดินรักษ์น้ำ, นายทวีวัฒน์ เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร, นางพรรษวรรณ จันทร์ดี กรมการค้าภายใน , ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง ส.ป.ก.  กับหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ชั้น๑ ส.ป.ก.ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์  ซอนจำปา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์