logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการปฏิรูปเกษตรในยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 ธ.ค. 2562


วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นางปิ่นทอง จันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัดน่าน นายวีระ หอยสังข์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พะเยา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ในระดับพื้นที่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการปฏิรูปเกษตรในยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๓ โดยมี รองศาตราจารย์ ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการปฏิรูปเกษตรในยุค ๔.๐ แก่เกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดิน เป็นดำริของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ที่จะให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรมแบบบูรณาการองค์การ ในหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในระดับพื้นที่ โดยได้พิจารณานำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
การประชุมดังกลาว จัดขึ้นเพื่อระดมแนวคิดทิศทางในการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย คือ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน มีเศรษฐกิจของชุมชนที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้พัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ข่าว/ภาพ : นางสาวสิริญา โภชน์เจริญ กลุ่มตรวจและประสานราชการ
ประสานข้อมูล : สมเกียรติ ดีมั่น
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์