logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ 26 ก.ย. 2562

คปก. ไฟเขียว แผนใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๔,๒๐๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๕๖๓

    เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายรัตนะ สวามีชัย, พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

    ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้สั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ๓ ประเด็น คือ
๑) เร่งสำรวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ตลอดจนบ้านเรือนเกษตรกรและแปลงเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อจัดทำแผนงานการของบประมาณในการฟื้นฟู
๒) เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมจัดหาอาชีพระยะสั้นสำหรับการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดที่จะเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการและมีรายได้ทันทีหลังน้ำลด
และ ๓) มอบหมายให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบภัยทั้งมาตรการด้านหนี้สิน ได้แก่ การผ่อนผันการชำระหนี้ การลด/งดเว้น การจัดเก็บค่าเช่าที่ดินหรือดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาอาชีพ และมาตรการด้านการฟื้นฟูอาชีพและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

    นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เปิดเผยอีกว่าที่ประชุมได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นแผนงบประมาณแบบสมดุล วงเงิน ๔,๒๖๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ หมวดสำคัญ คือ
๑) หมวดรายจ่ายหมุนเวียน วงเงิน ๒,๘๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ เช่น การจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน วงเงิน ๖๕๔ ล้านบาท และสินเชื่อ เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน วงเงิน ๖๐๐ ล้านบาท ซึ่งแผนงานนี้จะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และ
๒) หมวดรายจ่ายขาด วงเงิน ๒,๐๔๐ ล้านบาท ซึ่งจะถูกใช้ไปในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๖/๒๕๕๙ ที่นำมาดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) วงเงิน ๘๔๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑) งานสำรวจผังแม่บทการพัฒนา ๒) งานปรับพื้นที่ ๓) งานสำรวจวางผังแบ่งแปลง ๔) งานระบบโครงข่ายถนนสายหลักและสายซอย และ ๕) พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพร่วมกันของเกษตรกร

    พร้อมกันนี้ที่ประชุม คปก. ยังอนุมัติการขออนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ การขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงคำ จังหวัดพะเยา การขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จังหวัดเชียงราย และการขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรม จำนวน ๗ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น หนองคาย และอุดรธานี

ข่าว : อภิริยา ยอดมาลี
ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา, สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์