logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ตรวจราชการ และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางและประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 ส.ค. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของนายนิพนธ์ นิลโชติเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจากส.ป.ก. เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓๔ ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และศูนย์เครือข่ายศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรรมแห่งนี้ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้บนเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓๔ ตารางวา มีการบริหารจัดการพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างมีระบบ มีการบริหารจัดการพื้นที่กักเก็บน้ำ ภายในพื้นที่แปลงเกษตรกรรมของตนเอง มีการขุดเป็นหนองน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในแปลงเกษตรกรรมให้มากที่สุด และทำคลองไส้ไก่ เป็นวิธีการกระจายความชุ่มชื้นให้กับพืชภายในแปลง อาทิ ลำไย ข้าวพันธุ์สันป่าตอง พืชสวนครัว และเลี้ยงปลา นอกจากนี้ ยังปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินอีกวิธีหนึ่ง ปัจจุบัน กลุ่มเครือข่ายศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีนายนิพนธ์ นิลโชคและนายธีรพงษ์ นิลโชติ (บิดาและบุตร) เป็นแกนนำเครือข่ายสำคัญ ไดนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานและสร้างการรับรู้ สามารถแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ มีการแบ่งป้นความรู้และปัจจัยการผลิตที่ทำใช้เอง แบบให้เปล่า ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวในชุมชน และเกิดร่มเย็นผาสุกในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หมู่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ภายหลังการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรม ได้เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก.) จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง นายเกษม สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร๋และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวอรุชา ศุภมาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ นางสาวสำเรียง กล้าจอหอ กลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวนงลักษณ์ สักกินัง กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวเพชรลดา เป็นคุณ ห้วหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง ๙๙๙/๑ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ข่าว...กลุ่มตรวจและประสานราชการ
ภาพ...นางสาวพนิดา นามสีฐาน
ผู้ประสาน..สมเกียรติ ดีมั่น
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์