logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ 6 มิ.ย. 2562

    เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุญาตการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และเห็นชอบการนำกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้คุ้มครองที่ดิน ส.ป.ก.

    นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเรื่องการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน ๒๐๖-๑-๕๗.๖ ไร่ ของกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำหรับรองรับการค้าและการขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC)เชื่อมโยงไทย-ลาว และภาคตะวันตกของจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่ คปก. จะให้ความยินยอมหรืออนุญาตตามกฎกระทรวงต่อไป

    พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ ส.ป.ก. เพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใช้คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน และการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. จะได้เร่งดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ปปง. พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกในการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการฟ้องคดีตามความผิดมูลฐาน มาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    นอกจากนี้ คปก. ยังได้อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อการศาสนาและการศึกษาแก่ ๑) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง ๒) วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ๓) วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อใช้ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พุทธสถาน รวมถึงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยสุขภาพช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเห็นชอบการขออนุมัติไม่ประสงค์จะนำที่สาธารณประโยชน์มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปเพื่อให้หน่วยราชการ อื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแวงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ ๕-๐-๐๐ ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ ๗๕๒-๐-๕๗.๔๐ ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ม่อนไม้ซาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่๙๐-๓-๒๐.๔ ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โนนแค จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ ๑๔๖-๐-๖๑ ไร่

ข่าว : สมเกียรติ ดีมั่น
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล, สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์