<%@ page contentType="text/html; charset=windows-874" %> นิคมเศษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550 - 2551
 
 นิคมเศษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550 - 2551 
ส่วนที่2 การดำเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงปี 2549 (11 นิคม)  
 


“ ท่านจะทำอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้ กว้างขวางมาก
ตั้งแต่การผลิต รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อการผลิต การจัดกิจการ จนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิต
แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ความรู้ความชำนาญของตัว
และความร่วมมือกันทุกๆฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้า เป็นผลดีถึงส่วนรวมได้”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗

สรุปผลการดำเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
 


สรุปผลการดำเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา (ปี 2549)

                                ส.ป.ก.ได้ดำเนินการโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ของเกษตรกร (โดยเฉพาะการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ยากจนไว้) โดยบูรณาการทรัพยากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ปัญญา และแหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ โดยในปีงบประมาณ 2549 ได้ดำเนินการในพื้นที่ 11 จังหวัด 11 นิคม สามารถสรุปผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน (30 เมษายน 2550) ได้ดังนี้

                                1. การปฏิรูปที่ดิน ( Land Reform) โดยการจัดหาที่ดินหรือที่มีที่ดินอยู่แต่มิได้มีการทำประโยชน์ นำมาจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในปีงบประมาณ 2549 ดำเนินการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง 11 แห่ง จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ทั้งสิ้น 1,853 ราย ในจำนวนนี้ 531 ราย เป็นเกษตรกร      ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ยากจน ในปีงบประมาณ 2550 คัดเลือกเกษตรเข้าทำประโยชน์เพิ่มเติม รวมเกษตรกรทั้งสิ้น   ในปีงบประมาณ 2549-50 จำนวน     1,881 ราย   เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ยากจน   556 ราย

 

จังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ

  พื้นที่รองรับ

เกษตรกร

( ไร่)

ผลการดำเนินงาน 2549

2550

เกษตรกรผ่าน

กระบวนการ

เรียนรู้

เข้าทำกินในนิคม (ราย)

เข้าทำกิน

ในนิคม

(ราย)  

รวมทั้งสิ้น

33,953

2,687

1,853

1 ,881

1. กาญจนบุรี

นิคมฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย

400

109

39

34

2. กาฬสินธุ์

นิคมฯ อ.เมือง

270

46

46

46

3. ขอนแก่น

นิคมฯ กิ่งอ.โนนศิลา

15,282

914

914

914

4. ฉะเชิงเทรา

นิคมฯ อ.บางน้ำเปรี้ยว

8,873

508

15

14

5. เชียงราย

นิคมฯ อ.เมืองเชียงราย

252

166

56

43

6. เชียงใหม่

นิคมฯ อ.อมก๋อย

540

154

95

95

7. นครราชสีมา

นิคมฯ อ.วังน้ำเขียว

600

154

89

153

8. ปัตตานี

นิคมฯ อ.สายบุรี

2,361

100

63

63

9. พะเยา

นิคมฯ อ.จุน

2,028

159

159

139

10.ร้อยเอ็ด

นิคมฯ อ.อาจสามารถ

3,170

345

345

345

11.ศรีสะเกษ

นิคมฯ อ.เบญจลักษณ์

177

32

32

32

                                 2. การปฏิรูปเกษตรกร ( Farmer Reform) เป็นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร        โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ การศึกษาดูงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกษตรกรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยนำภาคเอกชนเข้ามาแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ จากผลการดำเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมีเกษตรกรมีรายได้มากกว่า 4,500 บาทต่อเดือนร้อยละ 33.18    ส่วนที่เหลือต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปถึงร้อยละ 66.82
 

นิคมฯ

จัดที่ดินให้ เกษตกรทำกิน
ในนิคมฯ

รายได้เกษตกร บาท/เดือน

ระบบการผลิต

Cropping Pattern  

0-2,000

2,000-4,500

> 4,500

1. นิคมฯ อ.ด้านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

34

 

34

 

พริก พืชผัก โคเนื้อ แพะ

2. นิคมฯ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

14

-

-

14

ข้าวพันธุ์ ตะไคร้ ปลา

3. นิคมฯ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์

46

15

30

1

พืชผัก โคเนื้อ

4. นิคมฯ กิ่งอ.โนนศิลา

914

277

214

423

ข้าว อ้อย โคเนื้อ เกษตรผสมผสาน

5. นิคมฯ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

153

 

153

 

ข้าวโพด ผักปลอดสารพิษ โคเนื้อ

6. นิคมฯ อ.เบ็ญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

32

-

32

-

หนอไม้ฝรั่ง พืชผัก โคเนื้อ

7. นิคมฯ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

95

 

95

 

กาแฟ สุกร

8. นิคมฯ อ.เมือง จ.เชียงราย

43

 

43

 

พริก ข้าวโพดหวาน-ฝักอ่อน

9. นิคมฯ อ.จุน จ.พะเยา

139

 

139

 

ข้าว มะเขือม่วง แตงกวา

10. นิคมฯ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

63

 

63

 

พืชผัก ไม้ผล ยางพารา โคเนื้อ

11.นิคมฯ อ.อาจสามาร จ. ร้อยเอ็ด

345

72

88

185

ข้าว โคเนื้อ พืชผัก ไม้ยืนต้น

  รวม

1,878

364

891

623

 

ร้อยละ

100

19.38

47.44

33.18

 

                                                  3. การปฏิรูปการจัดการ (Management Reform) เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร การพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือกันในรูปสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน โดยใช้การตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ในปี 2549 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชน 63 กลุ่ม   สมาชิก 1,700 ราย เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยกู้ยืมเงินกองทุนฯ 1,185 ราย เงินกู้ 58.101 ล้านบาท และเข้าร่วมโครงการไตรภาคี 15 กลุ่ม 1,273 ราย  
 

นิคม

วิสาหกิจฯ

สินเชื่อกองทุน

กลุ่ม

สมาชิก (ราย)

สมาชิกที่กู้เงิน(ราย)

อนุมัตเงินกู้ (ล้านบาท)

รวม

63

1,700

1,185

58.101

1. นิคมฯอ.ด้านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

5

77

34

1.990

2. นิคมฯอ.เมือง จ. กาฬสินธ์

3

46

46

3.680

3. นิคมฯกิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

8

458

261

17.000

4. นิคมฯอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

1

15

15

0.750

5. นิคมฯอ.เมือง จ. เชียงราย

9

65

65

1.121

6. นิคมฯอ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่

12

154

110

3.900

7. นิคมฯอ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

2

157

153

4.490

8. นิคมฯอ.สายบุรี จ.ปัตตานี

8

67

52

1.560

9. นิคมฯอ.จุน จ.พะเยา

3

365

174

7.360

10. นิคมฯอ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

13

307

243

14.969

11.นิคมฯอ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

1

32

32

1.280