<%@ page contentType="text/html; charset=windows-874" %> นิคมเศษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550 - 2551
 
 นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550 - 2551 
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 

ข้อมูลทั่วไป
                    สภาพพื้นที่ ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร มีพื้นที่ทั้งหมด 45,625 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น18 หมู่บ้านประชากร 2,504 ครัวเรือน 9,914 คน อาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ทำการเกษตร อาชีพหลักได้แก่ ทำนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มี หนอง บึง ลำห้วย อยู่ทั่วไป แหล่งน้ำธรรมชาติ มี ลำห้วย 22 สาย มีหนอง 26 แห่ง

ชุดดิน

กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลอ่อนเกิดจากวัตถุตะกอนลำน้ำ พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เนื้อดินเป็นดินทรายจัดบางพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผลไม่ค่อยเหมาะกับการทำนาถ้าทำต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือปรับปรุงดิน
กลุ่มชุดดินที่ 22 เนื้อดินละเอียดปานกลาง ปัจจุบันใช้ทำนาในช่วงฤดูฝน และปลูกพืชไร่ พืชผัก ในฤดูแล้ง
กลุ่มชุดดินที่ 35/40 เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลอ่อนมีหินผุปนในชั้นล่าง ดินค่อนข้างเป็นกรดจัด pH 4.5-5.5 การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลางเหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ถ้าจะทำนาต้องมีการปรับปรุงดิน
กลุ่มชุดดินที่ 22/40 เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลปนเทา หรือเหลือง ดินลึกการระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใช้ปลูกข้าวบางพื้นที่มีสภาพเป็นป่า ถ้าใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นมีปัญหาน้ำท่วมขังในหน้าฝน

ข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู

การติดตามการทำประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตนิคมฯ

พื้นที่
เนื้อที่ไร่
เกษตรกร(ราย)
จำนวน(แปลง)
พื้นที่ทั้งตำบล
45,625
2,504
-
พื้นที่ประกาศเขต
13,786
-
-
พื้นที่มอบ สปก.4-01
5,271
392
476
การเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 92.21 ทำประโยชน์ด้วยตนเอง รองลงมาได้แก่ให้ทำฟรี 8.99% ทิ้งร้างและขายร้อยละ 1.44 และ 0.36 ตามลำดับ
ผลการสำรวจ (X-ray)จัดกลุ่มรายได้ของเกษตรกร แยกตามอาชีพ
กลุ่มอาชีพ
รายได้
0-20,000/ปี
20,000-50,000/ปี
> 50,000/ปี
รวม
ร้อยละ
ทำนา
78
90
38
206
83.07
ยูคาลิปตัส
2
1
-
3
1.21
ยางพารา
1
4
1
6
2.42
ปศุสัตว์
10
11
8
29
11.7
อื่นๆ
2
2
-
4
1.6
รวม
93
108
47
248
100
ร้อยละ
37.5
43.55
18.95
-
แนวทางการพัฒนานิคมเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
แผนงานจัดที่ดิน
1. จัดที่ดินแปลงที่ยังไม่ดำเนินการ - เพื่อตรวจสอบแปลงที่ดินตกค้างและมอบสิทธิทำกินให้เกษตรกร
22 ราย / 260 ไร่
2 . ปรับปรุงเอกสาร ส.ป.ก.4-0 1 เป็น ส.ป.ก. 4-01 ค. - เพื่อตรวจสอบแปลงที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร
392 ราย / 5,271 ไร่
แผนพัฒนาอาชีพ
1. จัดตั้งธนาคารพันธุ์ข้าว - ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจำหน่ายในชุมชน
2. พัฒนาการปลูกข้าวโดยใช้ข้าวพันธ์ดี - เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดการปลอมปน
200 ไร่
3. ส่งเสริมการปลูกพืชลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ - เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวในชุมชน
5,000 ไร่
4. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ - เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริโภค
ทุกครัวเรือน
  - เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงเกษตรกรรม
  - เพื่อเพิ่มรายได้
1 , 000 ตัว
5. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน - เพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด
10 ศูนย์
6. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มทำธุรกิจ
2 กลุ่ม
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ - เพื่อเป็นศูนย์กลางกลุ่มวิสาหกิจ
1 หลัง