หน้าแรก
  ตลาดซื้อขายโคเนื้อ
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดขอนแก่น
 
 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
   ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดิน
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 
  แผนการจัดตั้งและการให้สินเชื่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ปี 2551
 
 
แผนการจัดตั้งและการให้สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปี 2551
 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิ 105 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัด
ตำบล
อำเภอ
สินเชื่อ
โคเนื้อ
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
(ตัว)
1. ยโสธร
11
4
10
1,000
ราคาโคเนื้อ
2. ร้อยเอ็ด
21
6
10
1,000
ตัวละ 10,000 บาท
3. ศรีสะเกษ
43
9
10
1,000
4. สุรินทร์
25
3
10
1,000
5. อุบลราชธานี
30
3
10
1,000
รวม
130
25
50
5,000
 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพปาล์มน้ำมัน (ภาคใต้)
จังหวัด
สินเชื่อ
จำนวนโคเนื้อ
หมายเหตุ
(ล้านบาท)
(ตัว)
6. กระบี่
14.1
1,000
ราคาโคเนื้อ
7. ชุมพร
10
700
ตัวละ 15,000 บาท
8. ตรัง
1.5
100
9. พังงา
7.2
500
10. สุราษฎร์ธานี
7.2
500
รวม
40
2,800
 

3.  กลุ่มทั่วไป

จังหวัด
สินเชื่อ
(ล้านบาท)
โคเนื้อ
(ตัว)
จังหวัด
สินเชื่อ
(ล้านบาท)
โคเนื้อ
(ตัว)
ภาคเหนือ ภาคกลาง
11. เชียงราย
2
200
42. ชัยนาท
1
100
12. แม่ฮ่องสอน
2
200
43. ลพบุรี
1
100
13. พะเยา
2
200
44. สระบุรี
1
100
14. เชียงใหม่
2
200
45. สุพรรณบุรี
1
100
15. ลำพูน
2
200
46. พระนครศรีอยุธยา
1
100
16. ลำปาง
2
200
47. นครนายก
1
100
17. น่าน
2
200
48. ปทุมธานี
1
100
18. แพร่
2
200
49. ฉะเชิงเทรา
2
150
19. อุตรดิตถ์
3
300
50. ชลบุรี
2
200
20. สุโขทัย
2
200
51. จันทบุรี
1
100
21. ตาก
5
500
52. ระยอง
1
100
22. พิษณุโลก
2
200
53. ตราด
1
100
23. กำแพงเพชร
3
300
54. สระแก้ว
1
100
24. พิจิตร
2
200
55. ปราจีนบุรี
1
100
25. เพชรบูรณ์
2
200
56. กาญจนบุรี
2
200
26. นครสวรรค์
2
200
57. เพชรบุรี
1
100
27. อุทัยธานี
2
200
58. นครปฐม
1
100
รวม
39
3,900
59. ราชบุรี
1
100
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60. ประจวบคีรีขันธ์
1
100
28. นครราชสีมา
20
2,000
รวม
22
2,150
29. บุรีรัมย์
3
300
ภาคใต้
30. ชัยภูมิ
2
200
61. ระนอง
2
133
31. มหาสารคาม
2
200
62. ภูเก็ต  
-
 
-
32. อำนาจเจริญ
2
200
63. นครศรีธรรมราช
3
200
33. กาฬสินธุ์
5
500
64. พัทลุง
3
200
34. ขอนแก่น
6
600
65. สงขลา
2
133
35. มุกดาหาร
2
200
66. สตูล
1
66
36. หนองบัวลำภู
3
300
67. ปัตตานี
1
66
37. สกลนคร
2
200
68. ยะลา
1
66
38. นครพนม
2
200
69. นราธิวาส
1
66
39. เลย
2
200
รวม
14
930
40. อุดรธานี
2
200
รวมยอดทั้งสิ้น
220
20,280
 41. หนองคาย
2
200
รวม
55
5,500
ราคาโค :
♦ ภาคใต้ราคาตัวละไม่เกิน 15,000 บาท
♦ ภาคอื่นๆ ราคาตัวละประมาณ 10,000 บาท