โครงการพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2553
1.   เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ความเห็นชอบ 
     - เมื่อวันที่ 28 มกราคม   2553 รวม  5  จังหวัด   5 โครงการ  เกษตรกร  155 ราย   งบประมาณ  150,000 บาท  
     - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 รวม  9  จังหวัด 10 โครงการ  เกษตรกร  290 ราย   งบประมาณ  311,200 บาท 
     - เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 15 จังหวัด 16 โครงการ  เกษตรกร  465  ราย  งบประมาณ  458,300 บาท
     - เมื่อวันที่ 24 มีนาคม    2553  รวม  8  จังหวัด  9 โครงการ  เกษตรกร  270  ราย  งบประมาณ  273,900 บาท
     รวมทั้งสิ้น 36 จังหวัด 39 โครงการ เกษตรกร 1,180  ราย งบประมาณ 1,193,400 บาท 
***จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,5000 บาท เนื่องจากเกษตรกรมีความประสงค์เข้ารับการอบรมเพิ่มจากเดิม 30 ราย เป็น 50ราย
ลำดับ จังหวัด จำนวน  ชื่อหลักสูตร งบประมาณ อนุมัติ(บาท)
ที่  ราย  ที่ขอ
1 ปราจีนบุรี 30  ผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านวังขอนแดง ##### 30,000
2 พังงา  30 การทำขนมโดนัท,ปุยฝ้าย,กะหรี่ปั๊บ,โรตีกรอบ ##### 30,000
3 นราธิวาส 30 การทำกระเป๋าและของชำร่วยจากกระจูด ##### 30,000
           
4 ยะลา 30 การทำผ้าคลุมผมสตรีปักดอก ##### 30,000
5 นครพนม 35 การร้อยลูกปัดจากคริสตัล ##### 30,000
           
6 แม่ฮ่องสอน 30 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 87,900 39,000
           
7 พะเยา 30 การจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมและกระดาษสา 30,000 30,000
           
8 นครปฐม 30 การแปรรูปข้าวเป็นน้ำข้าวกล้องงอก 30,000 30,000
           
9 กระบี่ 30 การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เห็ดแครง 30,200 30,200
           
10 เชียงราย 30 การออกแบบตุงแบบต่างๆ 30,000 30,000
           
11 กาญจนบุรี 20 การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรด 32,056 32,000
           
12 ลำพูน 30 การทำเทียนสมุนไพร,เทียนแฟนซี, 30,600 25,000
      เทียนไล่ยุง    
    30 การแปรรูปมะม่วง  30,600 25,000
           
13 นครนายก 30 ศิลปประดิษฐ์และอาหารไทย 30,000 30,000
           
14 ชัยภูมิ 30 การตกแต่งลวดลายบนผ้าไทย 40,000 40,000
           
15 เชียงใหม่ 30 การแปรรูปผลผลิตจากลำไย 30,000 30,000
  *** 20     15,000
16 ลำปาง 30 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถั่วสมุนไพรและไข่เค็ม 30,000 30,000
           
17 น่าน 35 การผลิตสารอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 30,000 30,000
      และในครัวเรือน    
18 แพร่ 25 การแปรรูปผักและผลไม้พื้นบ้าน 30,000 30,000
           
19 อุตรดิตถ์ 30 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 35,000 30,000
           
20 นครสวรรค์ 30 การแปรรูปและถนอมอาหารจากไม้ผล กล้วยน้ำว้า/มะม่ว 26,100 25,000
    30 การทำไม้กวาดดอกหญ้า 20,000 15,000
           
21 เพชรบุรี 30 การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า 30,000 30,000
           
22 สตูล 30 การผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานด้วยก้านจาก 32,800 32,800
           
23 สงขลา 30 การทำบุหงาซีเระ(ชุดขันหมาก) 34,500 34,500
           
24 นครศรีธรรมราช 20 การบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 21,000 21,000
      (เครื่องแกง-ปลาดุกร้า)    
25 หนองคาย 30 กระบวนการแปรรูปกล้วยน้ำว้า 30,000 30,000
           
26 หนองบัวลำภู 30 การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอก 50,000 30,000
           
27 ศรีสะเกษ 30 การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 30,000 30,000
           
28 นครราชสีมา 30 การทำขนมมงคลต่างๆ 30,000 30,000
           
29 มุกดาหาร 25 การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์และการตัดเย็บเสื้อผ้า 42,500 30,000
           
30 สกลนคร 50 การสร้างเครือข่ายผู้นำสตรี ในเขตปฏิรูปที่ดิน   35,100
           
31 อำนาจเจริญ 30 การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ   33,800
           
32 กาฬสินธุ์ 30 การทอเสื่อลายขิดบ้านไทรทอง   30,000
           
33 อุทัยธานี 30 ศิลปหัตถกรรม(ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร)   30,000
           
34 พิจิตร 20 การทอผ้าไหมและพัฒนาผลิตภัณฑ์   40,000
           
35 ราชบุรี 30 การทำถุงเชื้อเพาะเห็ดภูฐานและ การแปรรูปสับปะรด   30,000
    30 การทำน้ำพริก   30,000
36 ตาก 30 การพัฒนาลวดลายผ้าทอ   30,000
รวม 1,180 39 695,156 1,193,400