ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ส.ป.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้งานฯ  วันที่ : 21 ส.ค. 2557 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยศูนย์สารสนเทศ (ศสท.)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้งาน ระบบ ALRO LAND (ที่ดินเอกชน) เพื่องานปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๑ มีนางสาวกรุณา นิยมไทย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการจัดที่ดินเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. กกจ. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  วันที่ : 18 ส.ค. 2557 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนส.ป.ก.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส.ป.ก.เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
3. ส.ป.ก.แพร่ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์มอบความสุขให้กับเกษตรกร   วันที่ : 5 ส.ค. 2557 
 
4. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ส.ป.ก.สงขลา  วันที่ : 31 ก.ค. 2557 
 
5. โทรศัพท์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  วันที่ : 16 ก.ค. 2557 
  หากต้องการติดต่อกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 08-6446-884
6. ส.ป.ก.ยโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร  วันที่ : 15 ก.ค. 2557 
  ส.ป.ก.ยโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โรงเรียนชาวนาต้นแบบ:Training Of Farmer Trainer (หลักสูตรการประเมินพันธุ์ข้าวครั้งที่ 1)
7. สพท.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตข้าว" รุ่นที่ ๒  วันที่ : 15 ก.ค. 2557 
 
8. ส.ป.ก.ยโสธร ลงแขกดำนากล้าต้นเดียว ข้าวอินทรีย์ ๑๗ สายพันธุ์  วันที่ : 8 ก.ค. 2557 
  เมื่อ ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ส.ป.ก.ยโสธร นำโดยนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร จัดพิธีสักการะพระแม่โพสพ และร่วมกิจกรรม Smart Officer. ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว ๑๗ สายพันธุ์ ณ สวนเกษตร & แปลงนา ส.ป.ก.ยโสธร
9. ส.ป.ก.อำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  วันที่ : 24 มิ.ย. 2557 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ อ่างเก็บน้ำร่องหิน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรวยริน ศิริวราวาท ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน
10. ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกับ จว.ทหารบกนครพนม จัดงานมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน  วันที่ : 23 มิ.ย. 2557 
  เมื่อวันจัทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) ร่วมกับจังหวัดทหารบกนครพนม (จว.ทหารบกนครพนม) โดยมีนายคุมพล บรรทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย พันเอก อรรถ สิงหหัษฐิต รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่เกษตรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30