ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดินด้วยโปรแกรม ALRO Survey ฯ  วันที่ : 15 ก.ย. 2557 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกกองการเจ้าหน้าที่(กกจ.)ร่วมกับสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสำรวจรังวัดและทำแผนที่แปลงที่ดินด้วยโปรแกรม ALRO Survey และการสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินชุมชนรายอำเภอ มีนายสมชาย สีสม ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน บรรยายเรื่อง ระบบแผนที่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เชิญชวนติดตามข่าวสารของพนักงานราชการผ่านเว็ปไซต์เครือข่ายพนักงานราชการไทยhttp//www.thaigen.net   วันที่ : 11 ก.ย. 2557 
 
3. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘  วันที่ : 9 ก.ย. 2557 
 
4. กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ส.ป.ก ที่สอดคล้องกับการดำเนินการใน ๘ มาตรการ เพื่อการปฏิรูประบบราชการ  วันที่ : 3 ก.ย. 2557 
 
5. โครงการ "คุณธรรมนำชีวิต" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   วันที่ : 1 ก.ย. 2557 
 
6. ส.ป.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้งานฯ  วันที่ : 21 ส.ค. 2557 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองการเจ้าหน้าที่(กกจ.)และศูนย์สารสนเทศ (ศสท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการใช้งาน ระบบ ALRO LAND (ที่ดินเอกชน) เพื่องานปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๑ มีนางสาวกรุณา นิยมไทย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการจัดที่ดินเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. กกจ. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  วันที่ : 18 ส.ค. 2557 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนส.ป.ก.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส.ป.ก.เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8. ส.ป.ก.แพร่ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์มอบความสุขให้กับเกษตรกร   วันที่ : 5 ส.ค. 2557 
 
9. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ส.ป.ก.สงขลา  วันที่ : 31 ก.ค. 2557 
 
10. โทรศัพท์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  วันที่ : 16 ก.ค. 2557 
  หากต้องการติดต่อกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 08-6446-884

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30