ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วันที่ : 18 เม.ย. 2557  ( รายละเอียด 1  2  3 )
  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัลในงาน วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรฯ ครั้งที่ ๓๐ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
2. แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557 คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามและลุ้นรับของรางวัล  วันที่ : 18 เม.ย. 2557 
 
3. ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 9 เม.ย. 2557 
 
4. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10  วันที่ : 4 เม.ย. 2557 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จับมือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10" มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 7 เดือน
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖  วันที่ : 31 มี.ค. 2557 
  สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
6. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ : 7 มี.ค. 2557 
  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ. รับรองแล้ว
7. กำหนดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสามัคคี  วันที่ : 27 ก.พ. 2557  ( รายละเอียด 1  2 )
 
8. ขอเรียนเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "Certficate for Cloud Specialists รุ่นที่ ๒"  วันที่ : 25 ก.พ. 2557 
  โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๙ เดือน
9. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม : สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ()ได้กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรจำนวน 3 หลักสูตร(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  วันที่ : 12 ก.พ. 2557 
 
10. ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดอบรมโครงการ "อบรมภาษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557"  วันที่ : 12 ก.พ. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28