ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำและกระบวนการขับเคลื่อนแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมไม้พะยูง  วันที่ : 31 ต.ค. 2557 
 
2. ส.ป.ก.จัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์  วันที่ : 28 ต.ค. 2557 
  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ณ บริเวณเรือนฉลอง (ร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก.) ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
3. ตารางเวลาการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลจากพี่สู่น้อง เดือนพฤศจิกายน  วันที่ : 24 ต.ค. 2557 
 
4. โครงการ Smart Office ส.ป.ก.ยโสธร จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตข้าวพื้นบ้าน 17 สายพันธุ์  วันที่ : 21 ต.ค. 2557 
 
5. ส.ป.ก. ร่วมจัดงานวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่ : 20 ต.ค. 2557 
  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) จัดงานวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น ณ อาคารบี ลานกิจกรรม/จัดงาน ชั้น ๑ (ฝั่งทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
6. ส.ป.ก.ประชุมร่วมกรมป่าไม้กำหนดแนวทางการตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน  วันที่ : 16 ต.ค. 2557 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตค. ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โดย สำนักสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ศูนย์สารสนเทศ ร่วมประชุมกรมป่าไม้ กำหนดแนวทางการตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กทม.
7. แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เสีย  วันที่ : 15 ต.ค. 2557 
  เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ได้ที่ เบอร์โทร 08-6446-8849
8. ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค  วันที่ : 15 ต.ค. 2557  ( รายละเอียด 1  2 )
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคและเหรียญพระพิรุณทรงนาค เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปมีไว้บูชา จึงขอประชาสัมพันธ์การสั่งจอง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
9. ตารางเวลาการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลจากพี่สู่น้อง  วันที่ : 9 ต.ค. 2557 
 
10. ศธ.0516.12/ว.1842 เรื่องของเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  วันที่ : 9 ต.ค. 2557 
  ศธ.0516.12/ว.1842 เรื่องของเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32