ภาพข่าว
 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ตรวจประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน
         

        เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายสมปอง อินทร์ทอง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานสักขีพยานและต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นำโดย นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ นางสาวผลทิพย์ สร้างสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวปศิญา เชื้อดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายชำนาญ เตือนวีระเดช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เยี่ยมชมภารกิจและผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส.ป.ก. และตรวจให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด(หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ชั้น ๑ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก

       ในการนี้ นางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายไพน้อย แซ่เตียว ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจากผู้แทนสำนัก / กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับด้วย