ภาพข่าว
 

สัมมนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
สร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ได้ขับเคลื่อนบทบาทของสหกรณ์การเกษตรในหลายด้าน  เพื่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคงทางอาหารในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)

        เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินรุ่นที่ ๑ โดยมี นายวิชาญ สมศรี ปฏิรูปที่ดินจ.พิษณุโลก กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมสัมมนากลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน (ประธานสหกรณ์/ผู้จัดการและกรรมการ) รวม ๑๙๑ ราย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด จำนวน ๒๘ ราย และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๑๕ ราย

       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้กล่าวเน้นย้ำถึง "การสร้างความแข็งแกร่งของผู้นำสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อนำพาท้องถิ่นไปสู่ความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ รู้รอบในเรื่องต่างๆหลายๆด้าน ชุมชนที่อยู่รอดได้ ต้องรู้จักพึ่งตนเอง ยืนด้วยความรู้ความสามารถของตนเองได้ พร้อม ๆ กับสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นอับดับแรก ณ วันนี้ภาษีนำเข้าสินค้าจะลดน้อยและค่อยๆหายไป หากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้นำสหกรณ์การเกษตร ไม่เริ่มต้นและไม่มีการเตรียมพร้อม เพื่อสร้างพลังเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจเป็นฐานที่แข็งแรงของตนเองแล้ว สินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่น ๆ ของประเทศอาจต้องประสบปัญหาการผลิต การส่งออกในอนาคตได้ ทั้งนี้ ผลผลิตที่เป็นสินค้าเกษตรไทยจะมีมาตรฐาน GAP ได้ผลผลิตดี ไม่มีสารตกค้าง และไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อผู้บริโภค เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สิ่งนี้เองจะเป็นกำแพงกีดกันทางภาษีได้อย่างดี แต่ถ้าเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้นำสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่มีการพัฒนาภาคการเกษตร เราจะเสียโอกาสในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย..." ประธานในพิธีกล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจ

       การประชุมสัมมนาผู้นำสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจในกิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง ส.ป.ก.ได้จัดสัมมนา มีผู้ร่วมสัมมนา จำนวน ๓๗๕ ราย รวม ๒ รุ่น คือ

  • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผู้ร่วมสัมมนา ๒๓๕ ราย ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จ.พิษณุโลก
  • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีผู้ร่วมสัมมนา ๑๔๒ ราย ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จ.นครราชสีมา