ภาพข่าว
 

มกอช. มอบเอกสารรับรองระบบงานของ ส.ป.ก.
ให้เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB)

    ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้รับมอบเอกสารรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้ส่งมอบการรับรองระบบงาน พร้อมทั้งนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานสักขีพยานการรับมอบเอกสารรับรอง ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ขอบข่ายย่อยมันสำปะหลัง และข้าวโพดเมล็ดแห้ง 

    มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะพัฒนาให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพืชอุตสาหกรรม ๔ ชนิด คือ อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสับปะรด ซึ่งทาง ส.ป.ก. ได้จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC GUIDE ๖๕ จากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมา ประมาณ ๒ ปี ภายใต้การติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานของการตรวจประเมินของ ส.ป.ก. ทำให้ มกอช. ได้พิจารณาให้การรับรอง ส.ป.ก. เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ในขอบข่ายมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย มกอช. ทำพิธีมอบใบรับรองการยอมรับความสามารถในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ ส.ป.ก. ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร