ภาพข่าว
 


ตามติดกลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอง

ผลิตภัณฑ์สร้างเม็ดเงินสู่ชุมชนถ้ำสิงห์

            กลุ่มเกษตรกรทำสวนกล้วย ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร นอกจากปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเป็นอาชีพหลักแล้ว ยังให้การสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยหอมทอง สร้างเม็ดเงินเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ราย ผลิตกล้วยหอมทองฉาบจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ณ นิคมการเกษตรถ้ำสิงห์ หมู่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร และสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขยายตลาดจำหน่ายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยหอมทอง เห็นว่าวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเมื่อผ่านกระบวนการคัดแยกขนาดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก มีปริมาณมากเพียงพอที่จะนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น และเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรให้เกิดการคุ้มทุนทั้งการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร และความคุ้มทุนด้านผลผลิตอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าสูงสุด โดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบทั้งรสหวานและรสเค็ม บรรจุถุง 2 ขนาด จำหน่ายราคา 10-2o บาท ตามจำนวนการสั่งซื้อของลูกค้าในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวหรือเทศกาลสำคัญต่าง ๆ