ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)   วันที่ : 24 ก.พ. 2558 
  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศ ชายหรือหญิง
2. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์สารสนเทศ ส.ป.ก. รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)  วันที่ : 20 ก.พ. 2558 
  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย
3. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข็งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 19 ก.พ. 2558 
  ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
    1. นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ
    2. นิติกรปฏิบัติการ
    3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
    4. วิศวกรเครื่องกรปฏิบัติการ
    5. วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
    6. สถาปนานิกปฏิบัติการ
    7. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
4. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.จันทบุรี  วันที่ : 19 ก.พ. 2558 
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี )
5. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด  วันที่ : 28 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม นางพัชรัตน์ มณีวงค์ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 และให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่าง ๆ
6. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย
7. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   วันที่ : 7 ม.ค. 2558 
  นางสาวอัมราพัทธ์ เวชเตง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ทูลเกล้าทูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
8. ส.ป.ก. ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแนวทางพ่อหลวง"  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
 
9. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ   วันที่ : 15 ธ.ค. 2557 
 
10. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 11 ธ.ค. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37