ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งชาย-หญิง จำนวนมาก เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการพระราชทานผักปลอดสารพิษ
สายใยรักแห่งครอบครัว ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔
  วันที่ : 12 ก.ย. 2557 
 
2. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 27 ส.ค. 2557 
 
3. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 20 ส.ค. 2557 
 
4. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และตำแหน่งนิติกร ประจำสังกัดต่าง ๆ  วันที่ : 8 ก.ค. 2557 
 
5. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  วันที่ : 7 ก.ค. 2557 
 
6. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตร ประจำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  วันที่ : 7 ก.ค. 2557 
 
7. ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา   วันที่ : 30 มิ.ย. 2557 
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชิงเทรา
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร สังกัด สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้การปฏิรูปที่ดิน  วันที่ : 26 มิ.ย. 2557 
 
9. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และตำแหน่งนิติกร ประจำสังกัดต่าง ๆ วัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบสัมภาษณ์  วันที่ : 26 มิ.ย. 2557 
 
10. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักพัฒนาการผลิตและส่งเสริมการเกษตร ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  วันที่ : 26 มิ.ย. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36