ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. งานมหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง ๑๕๐ ปี เมืองมหาสารคาม  วันที่ : 25 มี.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2558 จังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดงาน "มหกรรมเกษตรท้องถิ่น ข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 150 ปี เมืองมหาสารคาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการพัฒนาการเกษตร
2. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)  วันที่ : 9 มี.ค. 2558 
  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย
3. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.จันทบุรี  วันที่ : 19 ก.พ. 2558 
  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี )
4. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด  วันที่ : 28 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม นางพัชรัตน์ มณีวงค์ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 และให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่าง ๆ
5. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย
6. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   วันที่ : 7 ม.ค. 2558 
  นางสาวอัมราพัทธ์ เวชเตง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ทูลเกล้าทูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
7. ส.ป.ก. ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแนวทางพ่อหลวง"  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
 
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ   วันที่ : 15 ธ.ค. 2557 
 
9. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 11 ธ.ค. 2557 
 
10. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  วันที่ : 21 พ.ย. 2557 
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองการเจ้าหน้าที่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37