ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ชื่อ ดร.วีระชัย นามสกุล นาควิบูลย์วงศ์
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก. (CIO)
ชื่อ นายพรพจน์ นามสกุล มะนิยม
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ชื่อ นายธนู  นามสกุล มีแสงเงิน
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ชื่อ นางเปรมจิต นามสกุล สังขพงษ์
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.