ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ชื่อ นายสรรเสริญ นามสกุล  อัจจุตมานัส
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก.
ชื่อ นายธนู  นามสกุล มีแสงเงิน
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (CIO)
ชื่อ นางเปรมจิต นามสกุล สังขพงษ์
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ชื่อ นายสุวรรณ  นามสกุล บูราพรนุสรณ์
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.