ผู้บริหาร
 คณะผู้บริหารปัจจุบัน
ชื่อ ดร.วีระชัย นามสกุล นาควิบูลย์วงศ์
ตำแหน่ง เลขาธิการ ส.ป.ก. (CIO)
ชื่อ นายธนู  นามสกุล มีแสงเงิน
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.
ชื่อ นางเปรมจิต นามสกุล สังขพงษ์
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.