" จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม "......ขอเชิญเที่ยวงาน...ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ (สกุลฟาแลนฟอสซิส,ช้างกระ ไอยเรศ หวาย)วันที่ ๑๙ มกราคม - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล....
Choose Langugae
  
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th  
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.