<%@ page contentType="text/html; charset=windows-874" %> ตลาดนัดที่ดินทำกิน
 
 
 
 
เปิด"ตลาดนัดที่ดินทำกิน"
    รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข้อมูลที่ดินที่เสนอขาย
 

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง ขอเชิญเจ้าของที่ดินที่สนใจขายที่ดินให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  ดาวน์โหลดแบบคำเสนอขาย การตรวจสอบสภาพที่ดิน ได้ที่นี่
 
  1. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรของรัฐบาลใหม

รัฐบาลประกาศให้ความสำคัญแก้ปัญหาพื้นฐานระยะยาวของไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลยมิได้ รวมถึงการเตรียมการสำหรับบุคคลากรภาคการเกษตรไทย โดยเฉพาะ (ข้อ 4.2.1.9) มุ่งเน้น “พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยสร้างและพัฒนาคุณภาพเกษตรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการพลิกฟื้นภาคการเกษตร”  2. มาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน ปี 2552

- ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ โดยอบรมแรงงานที่ว่างงานประมาณ 500,000 คน ในระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนัดและศักยภาพ และรองรับแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน

- เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น ซึ่งรวมถึงการสร้างงาน และจัดที่ทำกิน รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจ้างให้คืนสู่ภาคเกษตร


    3. คืนถิ่นด้วยโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกิน ปี 2552


กระบวนการปฏิรูปที่ดินมุ่งเน้นจัดที่ทำกินและอยู่อาศัยแก่เกษตรกรและผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นผู้ยากจน ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตร และบุตรของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตน โดยจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐและในที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อมา ซึ่งในปัจจุบันได้จัดที่ดินในที่ของรัฐ รวมเนื้อที่ 29.88 ล้านไร่ เกษตรกร 1.85 ล้านราย และจัดที่ดินในที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อมา และได้รับบริจาค รวมเนื้อที่ 435,248 ไร่ เกษตรกร 23,723 ราย


    4. ความพร้อมเข้าสู่ที่ดินทำกิน 400 ราย

- ความพร้อมทางด้านที่ดินทำกิน ในปี 2552 ได้จัดเตรียมจัดที่ดินของรัฐใน 23 จังหวัด เนื้อที่ 7,000 ไร่ รองรับเกษตรกรได้ 400 ราย
- ความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ เรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา 5,100 คน
- ความพร้อมทางด้านเงินทุน จัดสินเชื่อกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นแรงจูงใจเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอาชีพ
- ความพร้อมทางด้านการตลาด โดยความร่วมมือไตรภาคีภาคเอกชนที่สร้างอาชีพในรูปพันธะสัญญา ใช้การตลาดนำการผลิต


     5. D Day เปิดศูนย์ตลาดนัดที่ดินทำกิน วันที่ 15 มกราคม 2552

การปฏิรูปที่ดิน ตามความในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2516 กำหนดให้ดำเนินการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยรัฐนำที่ดินที่รัฐจัดซื้อจากเจ้าของที่ดินซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น นำมาจัดให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้ เช่าซื้อ หรือ เช่า เพื่อทำประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร


    6. ลักษณะที่ดินที่จะเสนอขาย

1.  มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3  น.ส.3 ก.
2.  มีความเหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรม อยู่ในเขตชลประทาน
3.  มีขนาดเพียงพอต่อการประกอบเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพ
4.  มีทางเข้า-ออกได้
5.  ที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ที่กำหนด ดังนี้

 

   พื้นที่เป้าหมาย
         จังหวัดที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินใหม่ 7 จังหวัด
 
         จังหวัดที่ขยายเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มรองรับ "นิคมการเกษตร" 10 จังหวัด
 
สถานที่ติดต่อ (ในวัน/เวลาราชการตั้งแต่ 15 มกราคม 2552 จนถึง 31 มีนาคม 2552)
เปิดศูนย์ตลาดนัดที่ดิน วันที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 9.30 น.

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

     โทรศัพท์..........................................
ศูนย์ตลาดนัดที่ดิน ปทุมธานี ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     โทรศัพท์ 02-567-0851 โทรสาร 02-567-4787

        ขอเชิญเจ้าของที่ดินที่สนใจจะขายที่ดินให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ และ
และเชิญเข้าร่วมงานวันเปิดศูนย์ตลาดนัดที่ดิน ปทุมธานี ในวันที่ 15 มกราคม 2552 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป