ภาพข่าวกิจกรรม
   
  นายศักดิ์ชาย  แก้วศรีนวล ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ร่วมประชุม Web Conference วันที่ 5 เมษายน 2556 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้มีความสุข และทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด