ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ผู้ตรวจราชการ มาตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด  วันที่ : 23 ม.ค. 2558 
  วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. นางพัชรัตน์ มณีวงค์ มาตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี 2558 และให้คำแนะนำในการทำงานต่าง ๆ
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย มอบ ส.ป.ก.4-01  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 
  วันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย และคณะ ได้มาประชุมสัมมนาเรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย
3. ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมส.ป.ก.ร้อยเอ็ด  วันที่ : 3 ก.ค. 2556 
  นายประยุทธ์ ม้ารุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และนายประยุทธ ทินกร ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ 4 กลุ่ม ให้ดีขึ้นพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสารบบ
4. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในโครงการพระราชดำริ"ปลูกหญ้าแฝก  วันที่ : 24 มิ.ย. 2556 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด) นำโดย นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยนายเรียบ โยธาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง , ผู้อำนวยการโรงเรียน,นักเรียน,และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกในโครงการพระราชดำริ " ปลูกหญ้าแฝก" ณ หนองโพธิ์ บ้านตาหยวก หมู่ที่ 10 และแก้มลิงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
5. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง "ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี  วันที่ : 21 มิ.ย. 2556 
  สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ) นำโดย นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง และประชาชน ร่วมปลูกป่าในโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี" ณ ที่สาธารณะโคกหนองน้ำขาว ข้างวัดป่าวีระวโนทยาน บ้านคำผักกูด หมุ่ 13 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556
6. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สตง.จังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกต้นไม้  วันที่ : 7 มิ.ย. 2556 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด(ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด)นำโดย นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวศิวาภรณ์ โพดาพล ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า ร่วมปลูกต้นไม้และทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโครงการ"เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส" ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที 7 มิถุนายน 2556
7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายพศิน โกมลวิชญ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด   วันที่ : 11 ก.พ. 2556 
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายพศิน โกมลวิชญ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 370 ราย เป็นที่ดินเกษตรกรรม ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทอง จำนวน 184 ราย และที่ดินชุมชน (ที่อยู่อาศัย) ในพื้นที่ อำเภอหนองพอก จำนวน 186 ราย ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของ ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เช่น ผลการจัดที่ดิน ให้แก่เกษตรกรและการดำเนินงานพัฒนาตามโครงการต่างๆ รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและแก่เกษตรกรที่เข้ารับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้านอาหาร มีความรักและหวงแหนที่ดินของตนเองเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป
8. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) มอ่บหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่ : 18 ม.ค. 2556 
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 09.50 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ได้เดินทางมาเปิดงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ที่บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่เป้าหมาย 2,220 ไร่ เกษตรกร 226 ราย 290 แปลง และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 611 ราย เนื้อที่ 1,093 ? 2 ? 50 ไร่ ประกอบด้วย 1. ที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวง ตำบลคำนาดี ตำบลนาอุดม และตำบลหนองใหญ่ จำนวน 109 ราย 130 แปลง เนื้อที่ 891-1-34 ไร่ 2. ที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลคำนาดี และตำบลนาอุดม จำนวน 502 ราย 505 แปลง เนื้อที่ 202-1-16 ไร่
9. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด จัดประชุม คปจ.ครั้งที่ 3/2555  วันที่ : 26 ก.ย. 2555 
  ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คปจ.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (ชั้น 3) โดยนายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาดังนี้ 1. รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555 2.รับทราบเรื่องโครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกันระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับองค์การทหารผ่านศึก (อผศ.) ซึ่ง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดที่ดินออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01ช. ให้แก่เกษตรกรจำนวน 460 ราย 461 แปลง 3. รับทราบการโอนสิทธิและตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (อำนาจปฏิรูปที่ดินจังหวัด) ซึ่งได้รายงานในการประชุมครั้งก่อนและในครั้งนี้จำนวน 150 ราย โดยแยกเป็นผู้ขอโอนสิทธิ จำนวน 79 ราย และขอรับมรดกสิทธิ จำนวน 71 ราย 4. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 อำเภอ 266 ราย 301 แปลง เนื้อที่ 1,883-0-10 ไร่ แยกเป็น 1. อำเภอโพนทอง จำนวน 253 ราย 287 แปลง เนื้อที่ 1,764-3-83 ไร่ 2. อำเภอเสลภูมิ จำนวน 9 ราย 10 แปลง เนื้อที่ 80-0-06 ไร่ 3. อำเภอเมยวดี จำนวน 4 ราย 4 แปลง เนื้อที่ 37-3-78 ไร่ 5. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 46 ราย 48 แปลง เนื้อที่ 22-0-83 ไร่ แยกเป็น 1. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินชุมชนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 2 งาน จำนวน 35 ราย 36 แปลง เนื้อที่ 9-2-76 ไร่ 2. อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินชุมชนเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เกิน 2 งาน จำนวน 11 ราย 12 แปลง เนื้อที่ 12-2-07 ไร่ 6. พิจารณาให้เกษตรกรรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ จำนวน 27 ราย และพิจารณาให้ทายาทรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ จำนวน 205 ราย 7. พิจารณาให้เกษตรกรรับโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีเนื้อที่น้อยกว่า 5 ไร่ จำนวน 38 ราย และพิจารณาให้ทายาทรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีเนื้อที่น้อยกว่า 5 ไร่ จำนวน 3 ราย 8. พิจารณาให้ยกเลิกการจัดที่ดินเนื่องจากออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2 ราย 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดให้กับกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 26-0-81 ไร่ จำนวนเงิน 1,441,137.50 บาท เพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกร จำนวน 3 ราย 10. พิจารณาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด วัดป่าแดนสวรรค์วนาราม หมู่ที่ 13 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
10. ส.ป.ก.ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทำกิน  วันที่ : 6 ก.ย. 2555 
  ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่กลุ่มสมัชชาสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เวลา 14.00 น. โดยนายก่อกิจ สุทธนารักษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบที่ดินและความเหมาะสมของที่ดิน ที่มีผู้นำมาเสนอขายให้กับ ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ประมาณ 25-0-81 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินทั้ง 6 แปลง ในราคาไร่ละ 55,000 บาท เพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกร จำนวน 3 ราย และ ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด จะได้นำเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4