ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน  วันที่ : 25 มิ.ย. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านร่วมงานเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
2. การประชุม คปอ.นาน้อย  วันที่ : 18 มิ.ย. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน จัดประชุม คปอ.นาน้อย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอนาน้อย รวมทั้งหมด 6 ตำบล 15 หมู่บ้าน ที่ดินทำกินจำนวน 26 ราย 28 แปลง 63 ไร่ รับโอนสิทธิ จำนวน 90 ราย และรับมรดก จำนวน 29 ราย
3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงแปลงนาขั้นบันไดบ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข  วันที่ : 28 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ : 30 พ.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงแปลงนาขั้นบันไดบ้านโป่งคำ และระบบส่งน้ำ แปลงผู้ใหญ่ประทิน บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
4. เวทีประชาคม  วันที่ : 19 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ : 26 พ.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่านได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของเกษตรกร ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2557
5. เทศกาลงานลิ้นจี่ของดีตำบลเมืองจัง  วันที่ : 3 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ : 4 พ.ค. 2557 
  เทศกาลงานลิ้นจี่ของดีตำบลเมืองจัง อยู่ในพื้นที่โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557
6. ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 10 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ : 11 เม.ย. 2557 
  ท่านผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (นางพัชรัตน์ มณีวงศ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ส.ป.ก.น่าน
7. รองเลขาธิการ ส.ป.ก.(รองเปรมจิต สังขพงษ์)  วันที่ : 25 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ : 26 มี.ค. 2557 
  ท่านรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(รองเปรมจิต สังขพงษ์) ตรวจราชการ ส.ป.ก.น่าน
8. ประชุมคปจ.น่าน ครั้งที่ 1/2557  วันที่ : 21 มี.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
9. ประชุมหัวส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 7 มี.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน(นายวิชาญ สมศรี ) ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นายวิทยา ฉายสุวรรณ) การติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 12.30 - 15.30 น.
10. วันสถาปนา ส.ป.ก.  วันที่ : 5 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ : 6 มี.ค. 2557 
  ส.ป.ก. จัดประชุมสัมนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนและการลดต้นทุนการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดินในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6