ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประชุมคระทำงานศูนย์ภูฟ้าตามพระราชดำริ  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ส.ป.ก.ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ในโครงการพระราชดำริจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
2. ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558
3. ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 9 ก.ย. 2557 
  ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน
4. ประชุมประจำเดือน  วันที่ : 1 ก.ย. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินน่านได้กำหนดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 เพื่อรายงานผลงาน และจัดทำแผนงานประจำเดือน เพือเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
5. ดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรีือง(smart farmer )  วันที่ : 18 ส.ค. 2557 
  ปทจ.น่าน เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรีือง(smart farmer ) เชิงคุณภาพ 18 - 19 สิงหาคม 2557 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตข้าวในพื้นทิ่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ . น่าน
6. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 23 ก.ค. 2557 
  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล และท่านพิทยา ฉายสุวรรณ
7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน  วันที่ : 25 มิ.ย. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านร่วมงานเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
8. การประชุม คปอ.นาน้อย  วันที่ : 18 มิ.ย. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน จัดประชุม คปอ.นาน้อย ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอนาน้อย รวมทั้งหมด 6 ตำบล 15 หมู่บ้าน ที่ดินทำกินจำนวน 26 ราย 28 แปลง 63 ไร่ รับโอนสิทธิ จำนวน 90 ราย และรับมรดก จำนวน 29 ราย
9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงแปลงนาขั้นบันไดบ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข  วันที่ : 28 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ : 30 พ.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงแปลงนาขั้นบันไดบ้านโป่งคำ และระบบส่งน้ำ แปลงผู้ใหญ่ประทิน บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
10. เวทีประชาคม  วันที่ : 19 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ : 26 พ.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่านได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของเกษตรกร ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2557

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7