ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. งานวันต่อต้านคอรัปชั่นจังหวัดน่าน  วันที่ : 9 ธ.ค. 2557 
 
2. งานกาชาด  วันที่ : 3 ธ.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ( นายวิชาญ สมศรี) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในงาน "รวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน"
3. รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 1 ธ.ค. 2557 
  ท่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นางเปรมจิต สังขพงษ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557
4. ประชุมคระทำงานศูนย์ภูฟ้าตามพระราชดำริ  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ส.ป.ก.ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ในโครงการพระราชดำริจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
5. ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558
6. ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 9 ก.ย. 2557 
  ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน
7. ประชุมประจำเดือน  วันที่ : 1 ก.ย. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินน่านได้กำหนดการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 เพื่อรายงานผลงาน และจัดทำแผนงานประจำเดือน เพือเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน
8. ดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรีือง(smart farmer )  วันที่ : 18 ส.ค. 2557 
  ปทจ.น่าน เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรีือง(smart farmer ) เชิงคุณภาพ 18 - 19 สิงหาคม 2557 ณ อาคารรวบรวมผลผลิตข้าวในพื้นทิ่ีนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ . น่าน
9. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 23 ก.ค. 2557 
  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล และท่านพิทยา ฉายสุวรรณ
10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน  วันที่ : 25 มิ.ย. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านร่วมงานเวทีแสดงความเห็น การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจ.น่าน วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7