ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ผู้ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 21 ม.ค. 2558 
  ผู้ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน
2. ประชุมสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2558  วันที่ : 5 ม.ค. 2558 
  ประชุมสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2558
3. คืนความสุขให้กับประชาชน  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันคืนความสุขให้กับประชาชน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 โดยมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร
4. อบรม อสปก  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน อบรม หลักสูตรอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(อส.ป.ก. ) วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ผ่าน web Conferenc ส.ป.ก.น่าน
5. งานวันต่อต้านคอรัปชั่นจังหวัดน่าน  วันที่ : 9 ธ.ค. 2557 
 
6. งานกาชาด  วันที่ : 3 ธ.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ( นายวิชาญ สมศรี) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในงาน "รวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน"
7. รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 1 ธ.ค. 2557 
  ท่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นางเปรมจิต สังขพงษ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557
8. ประชุมคระทำงานศูนย์ภูฟ้าตามพระราชดำริ  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ส.ป.ก.ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ในโครงการพระราชดำริจังหวัดน่าน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
9. ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558  วันที่ : 4 พ.ย. 2557 
  ประชุมภูฟ้าพัฒนาปีงบประมาณ 2558
10. ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 9 ก.ย. 2557 
  ผู้ตรวจราชการ เยี่ยม ส.ป.ก.น่าน

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7