ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย

                        ในรัฐบาล ฯพณฯ  นายสัญญา  ธรรมศักดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ.  2516 - 2518)  ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในขณะนั้น รัฐบาลจึงได้เสนอร่า  พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ต่อสภานิติบัญญัติ  และได้รับความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2518  และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่  92  ตอนที่  54  วันที่  5  มีนาคม  2518  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม  2518  เป็นต้นมา  โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ

                        ประเทศไทย  เป็นประเทศเกษตรกรรม  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร  ที่ดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญ  และเป็นรากฐานเบื้องต้นของการผลิตทางเกษตรกรรม  แต่ปัจจุบันปรากฏว่า  เกษตรกรกำลังประสบความเดือดร้อน  เนื่องจากต้องสูญเสียสิทธิในที่ดิน  และกลายเป็นผู้เช่าที่ดิน  ต้องเสียค่าเช่าในอัตราสูงเกินสมควร  ที่ดินขาดการบำรุงรักษา  จึงทำให้อัตราการผลิตผลเกษตรกรรมอยู่ในระดับต่ำ  เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม และเสียเปรียบจากระบบการเช่าที่ดิน  และการจำหน่ายผลิตผลตลอดมา  ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะความยุ่งยากทั้งในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การปกครอง  การเมืองของประเทศเป็นอย่างมาก  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องดำเนินการแก้ไข  ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน  และให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์มากที่สุด  พร้อมกับการจัดระบบการผลิตและจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม  เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสนองตอบแนวนโยบายแห่งรัฐ  ในการลดความเหลื่อมล้ำในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจ  และสังคม  ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

                        เมื่อได้ตราพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2518  จึงได้มีการก่อตั้ง  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   เรียกโดยย่อว่า  ส.ป.ก.  ขึ้นเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2518  ในสมัยรัฐบาล  ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี  ส.ป.ก. มีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นส่วนราชการสังกัด  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เป็นหัวหน้าสำนักงาน ส.ป.ก. มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2519 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 เมื่อวันที่  8  กันยายน  2532  เพื่อให้การดำเนินงานปฏิรูปที่ดินรวดเร็วสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 ประวัติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

                        พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2518  มาตรา 11  ได้ตราว่า  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน  ตามมาตรา  25  ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว  ให้จัดตั้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้น   สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  จึงได้ตั้งขึ้น  เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่   อำเภอสุวรรณภูมิ   และกิ่งอำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  2519   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2519 

                        สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  (ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด)  เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และสามารถติดต่อกับ  ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด  ได้ดังนี้

                                                ที่อยู่ปัจจุบัน                            เลขที่  322  ถนนสายร้อยเอ็ด - โพนทอง

                                                                                                บ้านหนองผักแว่น

                                                                                                ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง

                                                                                                จังหวัดร้อยเอ็ด  45000

                                                หมายเลขโทรศัพท์                   043 - 515388

                                                หมายเลขโทรสาร                    043 - 511338

                                                E-Mail  : Roiet@alro.go.th

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด

                                    1.  นายกำธร                พุ่มสวัสดิ์                     ม.ค. 2520 - พ.ย. 2526

                                    2.  นายกิตติ                 นุตาลัย                         ธ.ค. 2526 - มี.ค. 2531

                                    3.  นายชัยนพ               พรหมคุณ                    เม.ย. 2531 - มี.ค. 2539

                                    4.  นายเรืองศิลป์          วงศ์บุญทิวา                 เม.ย. 2539 - ต.ค. 2544

                                    5.  นายวิศิษฐ์               เกียรติชูศักดิ์                พ.ย.  2544 - ก.ย.2546

                                    6.  นายเสวกศิลป์         ส่องแสงจันทร์             ต.ต. 2546 - ก.ย. 2548

                                    7.  นายประยุทธ           ทินกร                          พ.ย. 2548 -  2554

                                     8.  นายก่อกิจ        สุทธนารักษ์                        พ.ย. 2554 -  ปัจจุบัน                                                                               

 

     

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

 


วิสัยทัศน์      -จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพืเกษตรกรรม

 

พันธกิจ           - จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร                             

                                     - ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                      - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้

                      - สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

เป้าประสงค์   - จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                      - พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น

                                     -ไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                                     - สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

                                     - สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

 

ภารกิจของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

งานปฏิรูปที่ดิน            - สำรวจรังวัด

- จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์

- จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่

งานปฏิรูปเกษตรกร               - ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

- ตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกร

- ศูนย์บริการเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้

- จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

- พัฒนายุวเกษตรกร

งานปฏิรูปการจัดการ      - บริการสินเชื่อกองทุนฯ

- สร้างความร่วมมือไตรภาคี

                                                                - อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน