ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ส.ป.ก.สุรินทร์)
ที่ตั้ง :461 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง 32000
โทรศัพท์ :0-4451-2050
โทรสาร :0-4451-2040
E-Mail :surin@alro.go.th
แผนที่  
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  กลุ่มการเงิญบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์  0-44512-050   105   surin@alro.go.th 
  กลุ่มงานช่างและแผนที่  0-4451-2050   106   surin@alro.go.th 
  กลุ่มกฎหมาย  0-4451-2050   107   surin@alro.go.th 
  กลุ่มงานปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร  0-4451-2050   102   surin@alro.go.th 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  0-4451-2050   104   surin@alro.go.th 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  0-4451-2050   103   surin@alro.go.th