ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนกลาง

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004
โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail:
alro@alro.go.th


อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส (เลขาธิการ)  0-2282-5045   1104    sunsern@alro.go.th 
  นายธนู มีแสงเงิน (รองเลขาธิการ)  0-2281-8755   1105   t.meesang@alro.go.th 
  นางเปรมจิต สังขพงษ์ (รองเลขาธิการ)  0-2629-9042   1107   premchit@alro.go.th 
  นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ (รองเลขาธิการ)  0-2282-5894    1110   suwan.b@alro.go.th  
  นายบพิตร อมราภิบาล (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)  0-2281-8564   1209   bopitr@alro.go.th 
  นางพัชรัตน์ มณีวงศ์ (ผู้ตรวจราชการกรม)  08-5917-2035   1285   maneewong.pat@gmail.com 
  นางสุกัญญา แสงอร่าม (ผู้ตรวจราชการกรม)  0-2281-6096   1283   sukanya_s@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน  0-2282-2584   1118   sanya.k@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน  0-2281-8929   1123   amara@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  0-2271-1240    2543   somsanth@alro.go.th  
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน  0-2271-1213   2596   somchai.s@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  0-2280-5682   1121    
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  0-3536-6090      bangsai@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  0-2281-2940   1120    
  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน  0-2281-2986   1115   wilailuk@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  0-2280-4670   1277   thanthip@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  0-2282-0373   1249   itdhichai_o@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  0-2281-8917   1120   adulluck@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  0-2280-3872   1117   wannapha.b@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  0-2278-2547   2624   chalong@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ  0-2356-0585   1124   alro.are@alro.go.th