ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส.ป.ก. ) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนกลาง

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004
โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail:
alro@alro.go.th


อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส (เลขาธิการ)  0-2282-5045   301   sunsern@alro.go.th 
  นายธนู มีแสงเงิน (รองเลขาธิการ)  0-2281-8755   310   t.meesang@alro.go.th 
  นางเปรมจิต สังขพงษ์ (รองเลขาธิการ)  0-2629-9042   319   premchit@alro.go.th 
  นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ (รองเลขาธิการ)  0-2282-5894    306    suwan.b@alro.go.th  
  นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)  0-2281-8564   309   sakchai.k@alro.go.th 
  นายกระแส จันทรังษี (ผู้ตรวจราชการกรม)  0-2356-0599   495   krasae2497@gmail.com 
  นางพัชรัตน์ มณีวงศ์ (ผู้ตรวจราชการกรม)  08-5917-2035   321    
  นางสุกัญญา แสงอร่าม (ผู้ตรวจราชการกรม)  0-2281-6096   386   sukanya_s@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน  0-2282-2584   314   rawadee.w@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน  0-2282-4267   472   wannapha.b@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน  0-2271-1210    2543   somsanth@alro.go.th  
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน  0-2271-1213   596   somchai.s@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  0-2280-5682   368   amara@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน  0-2281-2986   379   wilailuk@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  0-2280-4670   429   thanthip@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  0-2281-8917   336   adulluck@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  0-2280-3872   392   bopitr@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  0-2282-0828   489   chalong@alro.go.th 
  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ  0-2356-0585   492