ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี
แผนที่  
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  ฝ่ายบริหารทั่วไป  034-564320   -    
  กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร (กปพ.)  034-564414   -   - 
  กลุ่มนิติการ (กนต.)   034-564107       
  กลุ่มตรวจสอบและจัดที่ดิน (กตจ.)   034-564495