โครงสร้างองค์กร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย  4 กลุ่ม

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพงศ์  อริยะ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าส่วน

นางภธิรา            พันธ์ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางแจ่มจันทร์      กุณาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชัยนรินทร์      มากสุข พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
นายสมพล          สมวัน พนักงานขับรถยนต์  ลูกจ้างประจำ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
หัวหน้ากลุ่ม จ.ส.อ.กวิละ          ปัตถา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ 
นายบรรจงศักดิ์     ไพรวรรณ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
นายพิเชษฐ์          แก้วบุญเสริฐ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
นางนิภาพร          ชุมแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
นางปทิตตา          สุวรรณะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติงาน
นางสาวเพ็ญ          สืบสมบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน  พนักงานราชการ
นางสาวกมลพรรณ   โสรจแสง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน  พนักงานราชการ

 

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

หัวหน้ากลุ่ม นายชำนาญ         บุญประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพจนา           ทิศสุกใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชยมณฑ์    แก้วกาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววรกรานต์    นาดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

กลุ่มกฎหมาย

หัวหน้ากลุ่ม นายอัศวิน         น้อยนอนเมือง นิติกรชำนาญการ
นายนิภพ           สามสี นิติกรปฏิบัติงาน
   

 

 

กลุ่มงานช่างและแผนที่
หัวหน้ากลุ่ม นายเปี่ยมศักดิ์       รสเข้ม นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายวรพจน์          แสงเงิน นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายเฉลิมพล        แสงทอง นายช่างสำรวจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ส.ป.ก.พะเยา

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธรุการ และงานประชุม

2. งานประชุม คปอ.  คปจ. รวบรวมจัดทำวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม สถานที่จัดประชุม

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาบุคลากร

4. ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

5. งานยานพาหนะและสถานที่

6. บริหารจัดการงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงาน

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจำหน่วยพัสดุ-คุรุภัณฑ์ของ ส.ป.ก. จังหวด รวมถึงงานทะเบียนสินทรัพย์

8. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มการเงิน บัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

1. หน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ              (เงินในงบประมาณ)

2.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี/การจัดทำรายงานต่างๆ

3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

4. ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Govemment Fiscal Management Information System) : GFIMS

5. ดูแลตรวจสอบโครงการ(Feasibility)ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

1. ศึกษา ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด ตลอดจนงานการพัฒนาคุณภาพการบิหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

2. งานจัดหาที่ดิน ทั้งการจัดหา การปฏิรูปและการคัดเลือกเกษตรกร

3. จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรายงานผลการดำเนินงาน/ผลความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน รายงานผลสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

4. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) และการควบคุมการจัดเก็บสารบบที่ดิน

5. ร่วมวางแผน และดำเนินการป้องกันการสูญสิทธิ์ในที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

6. งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุวเกษตร สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกร

7. ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

9. วางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร

10. งานประชุม คปอ. และ คปจ. เฉพาะการทำบัญชี คัดเลือก วาระการประชุม รายงานการประชุม รวมถึงการประสานงานการติดตามงานตามมติของที่ประชุม

11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

1. ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

2. งานนิติกรรมสัญญา

3. ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดองเจ้าหน้าที่

4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

5. บริหารและรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

6.ดำเนินการสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ

7. พิจารณาและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

8. ติดตามตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

1. สำรวจรังวัดและทำหน้าที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ จัดทำเอกสารสิทธิและพัฒนาพื้นที่

2. รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง(Update) ควบคุม ดูแลและพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital? Map)

3. จัดทำสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย