โครงสร้างองค์กร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์


   ๒.กลุ่มปฎิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร (๖)

   ๓.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (๕)

   ๔.กลุ่มกฎหมาย (๔)

   ๕.กลุ่มงานช่างและแผนที่ (๔)

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

-ว่าง-

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

 ๑.ฝ่ายบริหารทั่วไป (๓)

 ข้าราชการ

    ๑.นางสมจิตร  ลาภบุตร    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    ๒.นางบุปผา  นิยมเหมาะ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    ๓. นางสาวสมปราถนา  เหมือนจิต   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

    ๑.นางสาวเครือวัลย์ จังพิชาญวณิชย์  พนักงานพิมพ์ ๔

    ๒.นายอุดม  โพธิบัติ     พนักงานขับรถยนต์

    ๓.นายสนอง  มั่นหมาย  พนักงานขับรถยนต์

พนักงานราชการ

   ๑.นางอชิรยา   ดาศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

  ๒.กลุ่มปฎิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร (๖)

  ข้าราชการ

   ๑.ว่าง

   ๒.นางสาวบัวน้อย  เกษรบัว     นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

   ๓.นายนิรันดร์       เทพบุตร    นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ

   ๔.นางวิสา           สวยรูป     นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการ

   ๕.นางสาวเพ็ญศรี  ศาลาแดง   นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฏิบัติการ

   ๖.นายธนพล        พลเสน      นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

  ๑.นายเสรี นิยมเหมาะ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

  

 

๓.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (๕)

ข้าราชการ

    ๑.-ว่าง-         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

    ๒.นางวิภาดา   เต้าทอง     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

    ๓.นางสาวเมริสา งามเจริญ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

    ๔.นางพิสมัย   แอกทอง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

    ๕.นางถ้วน     โพธิบัติ       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

    ๖.นางถนอมศิลป์  เมืองงาม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๔.กลุ่มกฎหมาย (๔)

ข้าราชการ

    ๑.นางธารทิพย์  บำรุงรส  นิติกรชำนาญการพิเศษ

    ๒. นายอนุชา    จันทา     นิติกรชำนาญการ

    ๓. นายอำนาจ อินทร์งาม     นิติกรปฏิบัติการ

    ๔. นางสาวพิสมัย  แก้วบุรี    นิติกรปฏิบัติการ

 ๕.กลุ่มงานช่างและแผนที่ (๓)

  ข้าราชการ

    ๑.นายอาคม    เพิ่มนาม       นายช่างสำรวจอาวุโส

    ๒.นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย    นายช่างสำรวจชำนาญงาน

    ๓.นายธีรเดช     พึ่งตน        นายช่างสำรวจชำนาญงาน

    ๔.นายนครินทร์  ศิริวิเศษ      นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

     
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ส.ป.ก.สุรินทร์) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในท้องที่ที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานและโครงการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ ส.ป.ก.กำหนดศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาการภายในเขตปฏิรูปที่ดินเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอ ส.ป.ก. และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุมัติจัดทำงบประมาณการบริหารและการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามแผนและโครงการ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และ ส.ป.ก. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สถาบันการเกษตรและอาชีพนอกการเกษตรอื่น ๆ ตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจัดระบบชุมชนภายในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เป็นต้น ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บผลประโยชน์ และนำส่งเป็นรายรับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควบคุม ดูแล การใช้ที่ดินของเกษตรกรให้ดำเนินการผลิตการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด รวมทั้งควบคุมที่ดิน ทะเบียนเอกสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ ทำการสำรวจจัดทำแผนที่สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และการซ่องบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ รายงานผลงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งความเห็นชอบ ส.ป.ก.พิจารณาประสานงานกับกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง ส่วนราชการอื่นและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ส.ป.ก.มอบหมาย ภายใต้การกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 ว่า ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเป็นหัวหน้าสำนักงาน และทั้งนี้การที่ ส.ป.ก.จะดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการใดให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม