โครงสร้างองค์กร
 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
นายวิเชษฐ์ กระตุกฤษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ จำนวน 3 ราย 1.นางสมจิตร ลาภบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 2.นางบุปผา นิยมเหมาะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 3.น.ส.สมปรารถนา เหมือนจิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ราย 1.นายอุดม โพธิบัติ พนักงานขับรถยนต์ 2.นายสนอง มั่นหมาย พนักงานขับรถยนต์ 3. นางสาวเครือวัลย์ จึงพิชาญวณิชย์ พนักงานพิมพ์ 4 พนักงานราชการ จำนวน 1 ราย 1.นางอชิรยา ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ข้าราชการจำนวน 6 ราย 1.นายวิบูลย์ สินธารัตนะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ 2.น.ส.บัวน้อย เกษรบัว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 3.นายนิรันดร์ เทพบุตร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 4.นางเพ็ญศรี สาแก้ว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 5.นางวิสา สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ 6.นายธนพล พลแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พนักงานราชการจำนวน 1 ราย 1.นายเสรี นิยมเหมาะ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน - กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ข้าราชการจำนวน 6 ราย - 1.นางสาวสุดใจ ศรีวิบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 2.นางวิภาดา เต้าทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 3.น.ส.เมริสา งามเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4.นางพิสมัย แอกทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 5.นางถ้วน โพธิบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 6.นางถนอมศิลป์ เมืองงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน -กลุ่มกฎหมาย ข้าราชการจำนวน 4 ราย - 1.นางธารทิพย์ บำรุงรส นิติกรชำนาญการพิเศษ 2.นายอนุชา จันทา นิติกรชำนาญการ 3.นางสาวชุติมา นิตย์สุวรรณ นิติกรชำนาญการ 4.น.ส.พิสมัย แก้วบุรี นิติกรชำนาญการ - กลุ่มงานช่างและแผนที่ ข้าราชการจำนวน 4 ราย- 1.นายไพโรจน์ เกยจอหอ นายช่างสำรวจอาวุโส 2.นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย นายช่างสำรวจชำนาญงาน 3.นายธีรเดช พึ่งตน นายช่างสำรวจชำนาญงาน 4.นายเดชา คงใจดี นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน


หน้าที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม/ฝ่ายดังนี้ 1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ -งานบุคคล -งานสารบรรณ -งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ -งานการบันทึกข้อมูล -ควบคุมจัดเก็บสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน -งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 2.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน -ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำแผน/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง -แผนงานและงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี -ควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบแผนงานโครงการ -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี -งานพัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน -งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรกรม -งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏฺิรูปที่ดิน -งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร -งานบันทึกข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ PARA/ราชาวดี 3.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ -งานงบประมาณ -งานการเงิน -งานบัญชี -งานพัสดุ -การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน -งานบันทึกข้อมลและการตรวจสอบ 4.กลุ่มกฎหมาย -จัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน -งานนิติกรรมสัญญา -งานข้อพิพาท -งานดำเนินคดี -งานคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดิน -งานสอบสวนสิทธิ์ในที่ดิน -งานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ -งานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน -งานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค/กิจการสนับสนุน/ทรัพยากรธรรมชาติ -จัดทำระเบียบวาระการประชุม คปอ คปจ 5.กลุ่มงานช่างและแผนที่ -งานรังวัด -จัดทำเอกสารสิทธิ/ออกใบแทน -รวบรวม จัดทำ พัฒนา ระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) -ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ ส.ป.ก. -ร่วมพิสูจน์ตำแหน่งที่ดินกับพนักงานสอบสิทธิ (กรณีพิพาท/ปัญหาแนว)