โครงสร้างองค์กร
 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

 นายขจรศักดิ์ ปานเพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ จำนวน 3 ราย

          1.นางสมจิตร ลาภบุตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          2.นางบุปผา นิยมเหมาะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          3.น.ส.สมปรารถนา เหมือนจิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

         ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย

         1.นายอุดม โพธิบัติ พนักงานขับรถยนต์

         2.นายสนอง มั่นหมาย พนักงานขับรถยนต์

         พนักงานราชการ จำนวน 1 ราย

       1.นางอชิรยา ดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน   ข้าราชการจำนวน 6 ราย

          1.นายวิบูลย์ สินธารัตนะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

          2.น.ส.บัวน้อย เกษรบัว นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

          3.นายนิรันดร์  เทพบุตร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

          4.นางเพ็ญศรี  สาแก้ว  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

          5.นางวิสา  สวยรูป นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

          6.นายธนพล  พลแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

         พนักงานราชการจำนวน 1 ราย

         1.นายเสรี นิยมเหมาะ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

 - กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์  ข้าราชการจำนวน 6 ราย -

        1 น.ส.สุดใจ ศรีวิบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

        2.นางวิภาดา เต้าทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

        3.น.ส.เมริสา  งามเจริญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

        4.นางพิสมัย แอกทอง เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

        5.นางถ้วน  โพธิบัติ เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

        6.นางถนอมศิลป์  เมืองงาม เจ้าพนักงานการเงินบัญชีชำนาญงาน

-กลุ่มกฎหมาย ข้าราชการจำนวน 4 ราย -

        1.นางธารทิพย์ บำรุงรส นิติกรชำนาญการพิเศษ

        2.นายอนุชา จันทา  นิติกรชำนาญการ

        3.น.ส.พิสมัย แก้วบุรี นิติกรปฏิบัติการ

       4.นายอำนาจ อินทร์งาม นิติกรปฏิบัติการ

 - กลุ่มงานช่างและแผนที่ ข้าราชการจำนวน 4 ราย-

        1.นายอาคม เพิ่มนาม นายช่างสำรวจอาวุโส

        2.นายพงษ์พันธุ์ เรืองไทย นายช่างสำรวจชำนาญงาน

        3.นายธีรเดช พึ่งตน นายช่างสำรวจชำนาญงาน

        4.นายนครินทร์ ศิริวิเศษ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม/ฝ่ายดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

-งานบุคคล

-งานสารบรรณ

-งานทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์

-งานการบันทึกข้อมูล

-ควบคุมจัดเก็บสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

-งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

-ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

-ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำแผน/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง

-แผนงานและงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี

-ควบคุม/กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบแผนงานโครงการ

-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

-งานพัฒนาเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

-งานพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรกรม

-งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏฺิรูปที่ดิน

-งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

-งานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร

-งานบันทึกข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ PARA/ราชาวดี

3.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

-งานงบประมาณ

-งานการเงิน

-งานบัญชี

-งานพัสดุ

-การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุน

-งานบันทึกข้อมลและการตรวจสอบ

4.กลุ่มกฎหมาย

-จัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

-งานนิติกรรมสัญญา

-งานข้อพิพาท

-งานดำเนินคดี

-งานคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดิน

-งานสอบสวนสิทธิ์ในที่ดิน

-งานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ

-งานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

-งานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค/กิจการสนับสนุน/ทรัพยากรธรรมชาติ

-จัดทำระเบียบวาระการประชุม คปอ คปจ

5.กลุ่มงานช่างและแผนที่

-งานรังวัด

-จัดทำเอกสารสิทธิ/ออกใบแทน

-รวบรวม จัดทำ พัฒนา ระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

-ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ ส.ป.ก.

-ร่วมพิสูจน์ตำแหน่งที่ดินกับพนักงานสอบสิทธิ (กรณีพิพาท/ปัญหาแนว)