โครงสร้างองค์กร

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

*****รายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานราชการ*****

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1.

 

2.

3.

 

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

 

11.

12.

13.

 

 

14.

15.

16.

17.

18.

 

    19.

20.

21.

 

    23.

 

24.

 ว่าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพันทิพา   ตันหยง

นางโกมล   เมทนีกรชัย

กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร

นางรุจิรา   ชนมนัส

นางสาวทัศนีย์   ประภาธรรมณี

นางสาวเกวลิน   โสมกระโทก

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

-ว่าง-

นางสาวนิตยา   ทวีสิน

นางสาวนิตยา  เหลื่อมแก้ว

นางจุฑารัตน์  ชมดี

กลุ่มกฎหมาย

นายพูนศักดิ์   นาโศก

นายกิตติพงศ์   คงรักษ์

นายปรีชา  ลิ้มถวิล

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายมนตรี  โพนาคา

นายสัญญกิจ   ขาวทอง

นายวิศรุต   วนิชพร

นายพงษ์พันธุ์   ราชพัด

นายพีรศักดิ์   ประสิทธินาวา

ลูกจ้างประจำ

นางจุไรรัตน์   แสนยามาศ

นายสมเดช   ก๊กหมึง

นายประยูร   ทัศนวงษ์

พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา   ทองบุ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางขวัญใจ   พจนี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

 

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรชำนาญการ

 

นายช่างสำรวจอาวุโส

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 

 

พนักงานพิมพ์ดีด  ชั้น  4

พนักงานเก็บเอกสาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ

      สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

v ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม? คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด? และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

v ดำเนินการด้านงานรังวัด งานสอบสิทธิ์ งานข้อมูล สารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร

vปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

      v มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม

v การจัดแผนงานงบประมาณประจำปี รายงานแผน/ผล

ความก้าวหน้าการปฏิรูปที่ดิน (PARA) รายงานผลการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (X-Ray) งานระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ควบคุมจัดเก็บสารบบที่ดิน

v งานบุคคลและพัฒนาบุคคล งานประสานราชการ งานยานพาหนะและสถานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษา ควบคุม

ทำทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุครุภัณฑ์ ของ ส.ป.ก.จังหวัด

v งานทะเบียนสินทรัพย์

      กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนาเกษตรกร

      v งานพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

v งานพัฒนาองค์ความรู้

v งานอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

v งานพัฒนาในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

v งานประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

v งานวางแผนการผลิตและปรับโครงสร้างทางการเกษตร

v ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

v จัดหาที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน

v งานนิติกรรมสัญญา

v การดำเนินงานคดี แพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

v งานรับเรื่องราวร้องทุกข์เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

v งานคุ้มครองสิทธิในที่ดิน

v งานสอบสวนสิทธิและเจรจากระจายสิทธิ

v งานคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

v งานอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

v ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

 vหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ?? การเงินและบัญชี การพัสดุ ตรวจสอบใบสำคัญ (เงินในงบประมาณ)

v ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบตลอดจนการจัดทำบัญชี / การจัดทำรายงานต่างๆ

v งานบริหารแผนงานและงบประมาณ

v ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System) : GFIMS

v ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

        vสำรวจรังวัดและทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ และพัฒนาพื้นที่

v วบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุม ดูแลและพัฒนาระบบ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)

v ควบคุมสารบบแผนที่แปลงที่ดินและทะเบียนที่ดิน

v ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย