สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา    
 
   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับคำเสนอขายที่ดินได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 074-322400 ต่อ 14      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ติดตั้งโรงเรือน และร่วมปลูกผักไฮโดรโพนิก 
  ส.ป.ก.สงขลาร่วมจัดกิจกรรม งานเกษตรกรรวมใจ บริการประชาชน เทิดไทองค์ราชินี จังหวัดสงขลา 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
12340
วันนี้
1
29 มีนาคม 2558
 
 
ส.ป.ก.รับซื้อที่ดิน 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมมือดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2557 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 300 ราย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์สงขลา 2570 (พ.ศ.2556-2570) 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ครั้งที่ 2) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สกย. - ส.ป.ก. ?สงขลา? จับมือลงนาม MOU ?ร่วม? ป้องกันภัยธรรมชาติ ตามรอยพ่อหลวง 
ขึ้นทะเบียนอำเภอกระแสสินธุ์ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอควนเนียง ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอจะนะ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอเทพา ก่อนปี2553 
 

 

   อ่านทั้งหมด
สิทธิหน้าที่ผู้ที่รับ ส.ป.ก.4-01 
อนุสัญญาไซเตส(CITES)กับการคุ้มคลองสัตว์ป่าในไทย 
Program Photoscrap  
โปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ 
ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบแปลงที่ดิน ส.ป.ก.
จังหวัดสงขลา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2555
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 163/39 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 074-322400 โทรสาร 074-312460
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:songkhla@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.