สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา    
 
   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับคำเสนอขายที่ดินได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 074-322400 ต่อ 14      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ติดตั้งโรงเรือน และร่วมปลูกผักไฮโดรโพนิก 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
12961
วันนี้
2
27 พฤษภาคม 2559
 
 
ส.ป.ก.รับซื้อที่ดิน 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมมือดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2557 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 300 ราย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์สงขลา 2570 (พ.ศ.2556-2570) 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ครั้งที่ 2) 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สกย. - ส.ป.ก. ?สงขลา? จับมือลงนาม MOU ?ร่วม? ป้องกันภัยธรรมชาติ ตามรอยพ่อหลวง 
ขึ้นทะเบียนอำเภอกระแสสินธุ์ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอควนเนียง ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอจะนะ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอเทพา ก่อนปี2553 
 

 

   อ่านทั้งหมด
สิทธิหน้าที่ผู้ที่รับ ส.ป.ก.4-01 
อนุสัญญาไซเตส(CITES)กับการคุ้มคลองสัตว์ป่าในไทย 
Program Photoscrap  
โปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ 
ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 
รายงานสรุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบแปลงที่ดิน ส.ป.ก.
จังหวัดสงขลา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2555
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 163/39 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 074-322400 โทรสาร 074-312466
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:songkhla@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.